تاریخچه
# تاریخ تایید ثبت در مرکز شناسه تاریخچه
7 2020-11-06, ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ 158091
6 2020-09-26, ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 153371
5 2020-08-10, ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 152302
4 2020-07-24, ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ 145451
3 2020-07-18, ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 144183
2 2020-07-11, ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 143354
1 2020-07-05, ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 141825
تغییراتی که در نسخه قبل داده شده است
این اولین نسخه کارآزمایی است

چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
تعیین تاثیر سوفوسبوویر/ داکلاتاسویر در بیمارانCOVID-19
طراحی
کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی ، دو سویه کور ، تصادفی شده، فاز 3 بر روی 600 بیمار.
نحوه و محل انجام مطالعه
مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور می باشد. در این مطالعه حجم نمونه 600 می باشد. نمونه ها با توجه به معیار های ورود از طریق سرشماری انتخاب و با روش تصادفی ساده به گروه های مداخله و کنترل تخصیص می شوند .شرکت کنندگان، محقق، مراقب بالینی، آنالیز کننده داده و ارزیابی کننده پیامد در این مطالعه کور می باشند. داروی مورد استفاده از نظر شکل ظاهری مشابه می باشند.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیار های ورود به مطالعه سن 75-18 ، شروع علائم 7 روز یا کمتر ، علائم شامل یکی از موارد : تب (37.8 درجه سانتی گراد در هر زمان ) یا سرفه خشک یا خستگی شدید یا تنگی نفس ، درگیری CT با COVID سازگار است به طوریکه درگیری سه لوب و یا بیشتر در CT دیده شود یا O2Sat 94% یا کمتر وجود داشته باشد. معیارهای خروج : نارسایی کلیه(eGFR < 30) ، برادی کاری (HR < 50)، مصرف آمیودارون ، عفونت COVID-19 قبلی ، داروی تجربه شده قبلی COVID-19، زنان باردار و شیرده ، سرکوب سیستم ایمنی / ایمنی به خطر افتاده ، سرطان فعال ، نیاز به اینتوبیشن در بدو پذیرش ، نارسایی چند ارگان در بدو پذیرش ( 2 عضو یا بیشتر به استثناء ریه) ، آریتمی قابل توجه در نوار قلب ، حساسیت به سوفوسبوویر یا داکلاتاسویر، ناتوانی شدید که مانع همکاری بیمار شود و عدم رضایت به شرکت در مطالعه
گروه‌های مداخله
گروه مداخله : قرص (لوپیناویر 50mg/ ریتوناویر200mg ) هر 12 ساعت 2 عدد به مدت حداقل 5 روز و قرص (سوفوسبوویر 400mg + داکلاتاسویر60mg ) روزانه یک عدد به مدت 10 روز گروه کنترل : قرص (لوپیناویر 50mg/ ریتوناویر200mg ) هر 12 ساعت 2 عدد به مدت حداقل 5 روز و قرص پلاسبو روزانه یک عدد برای 10 روز
متغیرهای پیامد اصلی
بهبودی در طی 10 روز از شروع دارو. بهبودی به صورت زیر تعریف شده است: (O2sat ≥95% و یا بهبود ≥5% نسبت به میزان اولیه ، بدون تب، بدون تنگی نفس ، عدم سرفه یا بهبود یافته، عدم خستگی یا بهبود یافته، تحمل تغذیه از راه دهان ) به مدت 24 ساعت

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20200624047908N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2020-07-05, ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
زمان‌بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی: 2020-07-05, ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
تعداد بروز رسانی‌ها: 6
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2020-07-05, ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
غلامعلی اسلامی
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 61 5326 5363
آدرس ایمیل
gholamali.eslami1351@gmail.com
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2020-07-08, ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2020-09-08, ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر سوفوسبوویر/ داکلاتاسویر در بیمارانCOVID-19 : کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی تاثیر سوفوسبوویر/ داکلاتاسویر در بیمارانCOVID-19
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
سن 75-18 شروع علائم 7 روز یا کمتر ، علائم شامل یکی از موارد : تب (37.8 درجه سانتی گراد در هر زمان ) یا سرفه خشک یا خستگی شدید یا تنگی نفس درگیری CT با COVID-19به طوریکه درگیری سه لوب و یا بیشتر در CT دیده شود. O2Sat 94% یا کمتر وجود داشته باشد.
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
: نارسایی کلیه(eGFR < 30) برادی کاری (HR < 50) مصرف آمیودارون عفونت COVID-19 قبلی داروی تجربه شده قبلی COVID-19 زنان باردار و شیرده سرکوب سیستم ایمنی / ایمنی به خطر افتاده سرطان فعال نارسایی چند ارگان در بدو پذیرش ( 2 عضو یا بیشتر به استثناء ریه) نیاز به اینتوبیشن در بدو پذیرش آریتمی قابل توجه در نوار قلب حساسیت به سوفوسبوویر یا داکلاتاسویر ناتوانی شدید که مانع همکاری بیمار شود عدم رضایت به شرکت در مطالعه
سن
از سن 18 ساله تا سن 75 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
3
گروه‌های کور شده در مطالعه
  • شرکت کننده
  • مراقب بالینی
  • محقق
  • ارزیابی کننده پیامد
  • آنالیز کننده داده
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 600
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی ، دو سو کور ، فاز 3 بر روی 600 بیمار خواهد بود. تصادفی سازی از نوع تصادفی سازی بلوکی که با استفاده از بلوک های چهار تایی انجام شد. برای پنهان سازی زنجیره تصادفی شده از روش پاکت های در بسته استفاده شد.
کور سازی (به نظر محقق)
دو سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
شرکت کنندگان، محقق، مراقب بالینی، آنالیز کننده داده و ارزیابی کننده پیامد در این مطالعه کور می باشند. داروی مورد استفاده از نظر شکل ظاهری مشابه می باشند، بنابراین بیماران متوجه نمی شوند که در کدام گروه قرار دارند. برای پنهان سازی زنجیره تصادفی شده از روش پاکت های در بسته استفاده شد.
دارو نما
دارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
دانشکده علوم پزشکی آبادان
آدرس خیابان
دانشکده علوم پزشکی آبادان
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
6313833177
تاریخ تایید
2020-06-21, ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
کد کمیته اخلاق
IR.ABADANUMS.REC.1399.071

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
کوید - ۱۹
کد ICD-10
COVID-19
توصیف کد ICD-10
U07.1

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
بهبودی در طی 10 روز از شروع دارو. بهبودی به معنای : (بهبود O2sat ≥ 95 or یا 5 ≥ بهبود از میزان اولیه ، بدون تب ، بدون تنگی نفس ، عدم سرفه یا بهبود یافته ، عدم خستگی یا بهبود یافته ، تحمل تغذیه از راه دهان) به مدت 24 ساعت
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مشاهده و معاینه بالینی

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
بهبودی در طی 14 روز از شروع مصرف دارو
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مشاهده و معاینات بالینی

2

شرح متغیر پیامد
میزان بقا
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
سرشماری

3

شرح متغیر پیامد
روزهای بستری در بیمارستان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه از زمان بستری
نحوه اندازه‌گیری متغیر
بر اساس پرونده بیماران

4

شرح متغیر پیامد
تعداد روزهای که بیمار لوله گذاری شده و تحت تهویه مکانیکی قرار دارد.
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مشاهده

5

شرح متغیر پیامد
روزهای بستری در ICU
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
بر اساس پرونده بیماران

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: قرص (لوپیناویر mg 50 / ریتوناویر200mg ) هر 12 ساعت 2 عدد به مدت حداقل 5 روز و قرص (سوفوسبوویر mg 400 + داکلاتاسویر mg 60) روزانه یک عدد به مدت 10 روز
طبقه بندی
درمانی - داروها

2

شرح مداخله
گروه کنترل : قرص (لوپیناویر 50mg/ ریتوناویر200mg ) هر 12 ساعت 2 عدد به مدت حداقل 5 روز و قرص پلاسبو روزانه یک عدد برای 10 روز
طبقه بندی
دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان امام خمینی(ره) صنعت نفت آبادان
نام کامل فرد مسوول
غلامعلی اسلامی
آدرس خیابان
آبادان، بیمارستان امام خمینی(ره) صنعت نفت آبادان
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
-
تلفن
+98 61 5322 6811
ایمیل
gholamali.eslami1351@gmail.com

2

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان امام خمینی صنعت نفت آبادان
نام کامل فرد مسوول
غلامعلی اسلامی
آدرس خیابان
ایران، خوزستان ، شهرستان آبادان ، سیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری، پ 671 ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
-
تلفن
+98 61 5322 6811
ایمیل
gholamali.eslami1351@gmail.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
صنعت نفت آبادان
نام کامل فرد مسوول
مهدی ثلاثی
آدرس خیابان
بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
-
تلفن
+98 61 5322 6811
ایمیل
mehdisalasi@gmail.com
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نام کامل فرد مسوول
غلامعلی اسلامی
موقعیت شغلی
استادیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
عفونی
آدرس خیابان
آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی تحقیقات فناوری
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
6313833177
تلفن
+98 61 5326 5362
ایمیل
gholamali.eslami1351@gmail.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نام کامل فرد مسوول
غلامعلی اسلامی
موقعیت شغلی
استادیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
عفونی
آدرس خیابان
آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی تحقیقات فناوری
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
6313833177
تلفن
006153265362
ایمیل
gholamali.eslami1351@gmail.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نام کامل فرد مسوول
غلامعلی اسلامی
موقعیت شغلی
استادیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
عفونی
آدرس خیابان
آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی تحقیقات فناوری
شهر
آبادان
استان
خوزستان
کد پستی
6313833177
تلفن
006153265362
ایمیل
golamali.eslami@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
کل داده ها پس از غیر قابل شناسایی کردن افراد قابل اشتراک گذاری است.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
شروع دوره دسترسی به داده ها بعد از چاپ مقاله
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
داده های این مطالعه برای محققین شاغل در موسسات دانشگاهی و علمی و همچنین سازمان غذا و دارو قابل دسترس خواهد بود.
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
انجام هر گونه آنالیز با رضایت محقق اصلی میتواند انجام شود.
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
gholamali.eslami1351@gmail.com
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
- فرد محقق و یا شرکت دارویی بعد از ارسال مستندات جهت تایید هویت اصلی خود می تواند درخواست خود را به ایمیل آکادمیک ارسال نماید. سپس مجری طرح بعد از کسب اطمینان از صحت مستندات ارسالی پس از بازه زمانی یک هفته اطلاعات درخواست شده را در اختیار فرد محقق و یا شرکت دارویی قرار خواهد داد.
سایر توضیحات
در حال خواندن...