تاریخچه
# تاریخ تایید ثبت در مرکز شناسه تاریخچه
2 2021-03-04, ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ 173689
1 2021-02-22, ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 172225
تغییراتی که در نسخه قبل داده شده است
 • Help:

  Red color represents old content. It may be empty showing addition in the new version.
  Green color represents new content. It may be empty showing deletion in the new version.

  Inline Side by side
  Added new contents, deleted old contents, contents that are not changed.
  New table contents New table contents
  Old table contents Old table contents
  Unchanged contents Unchanged contents
  Added new contents, contents that are not changed.
  Deleted old contents, contents that are not changed.
  Old table contents Old table contents
  Unchanged contents Unchanged contents
  New table contents New table contents
  Unchanged contents Unchanged contents
 • چکیده پروتکل

  Determining the effect of ivermectin on PCR test, clinical improvement, and duration of hospitalization in patients admitted with COVID-19
  Determining the effect of ivermectin on RT-PCR test, clinical improvement, mortality and duration of hospitalization in patients admitted with COVID-19
  تعیین اثر Ivermectin بر تست PCR، بهبود بالینی و مدت بستری بیماران بستری مبتلا به COVID-19
  تعیین اثر Ivermectin بر تست RT-PCR، بهبود بالینی، مرگ و میر و مدت بستری بیماران بستری مبتلا به COVID-19
  Clinical trial with control group, parallel groups, double-blind, randomized, phase 3 on 500 patients. Patients will be divided into two groups by a simple randomization method with a table of random numbers. The control group will receive standard and placebo treatment and the intervention group will receive Ivermectin for three days in addition to the standard treatment.
  Clinical trial with control group, parallel groups, double-blind, randomized, phase 3 on 1000 patients. Patients will be divided into two groups by a simple randomization method with a table of random numbers. The control group will receive standard and placebo treatment and the intervention group will receive Ivermectin for three days in addition to the standard treatment.
  کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، دو سویه کور، تصادفی شده، فاز 3 بر روی 500 بیمار. بیماران با روش تصادفی سازی ساده با جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه کنترل درمان استاندارد و پلاسبو را دریافت کرده و گروه مداخله علاوه بر درمان استاندارد داروی Ivermectin به مدت سه روز دریافت خواهد کرد.
  کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، دو سویه کور، تصادفی شده، فاز 3 بر روی 1000 بیمار. بیماران با روش تصادفی سازی ساده با جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه کنترل درمان استاندارد و پلاسبو را دریافت کرده و گروه مداخله علاوه بر درمان استاندارد داروی Ivermectin به مدت سه روز دریافت خواهد کرد.
  COVID-19 positive rapid test or RT-PCR patients admitted to Buali and Imam hospitals of Sari and Razi hospital of Qaemshahr will be divided into two groups of intervention and control. The present study will be double-blind so that patients and physicians will be unaware of how the intervention and control groups assigned.
  COVID-19 positive rapid test or RT-PCR patients admitted to Buali and Imam hospitals of Sari, Razi hospital of Qaemshahr, Imam Hossein hospital of Neka and Imam hospital of Fereidoonkenar will be divided into two groups of intervention and control. The present study will be double-blind so that patients and physicians will be unaware of how the intervention and control groups assigned.
  بیماران رپید تست مثبت یا RT-PCR مثبت بستری در بیمارستانهای بوعلی و امام ساری و رازی قائم شهر به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند. مطالعه حاضر دوسو کور است به طوری که بیماران و پزشک نسبت به نحوه تخصیص گروه مداخله و کنترل بی اطلاع خواهند بود.
  بیماران رپید تست مثبت یا RT-PCR مثبت بستری در بیمارستانهای بوعلی و امام ساری، رازی قائم شهر، امام حسین نکا و امام فریدونکنار به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند. مطالعه حاضر دوسو کور است به طوری که بیماران و پزشک نسبت به نحوه تخصیص گروه مداخله و کنترل بی اطلاع خواهند بود.
  Intervention group: Iranian standard treatment protocol for COVID-19 in addition to Ivermectin for 3 days. Control group: In the control group, placebo tablets made by the Department of Pharmacology of Mazandaran University of Medical Sciences with the same shape, color and weight based dose of ivermectin will be used for three days.
  Intervention group: Iranian standard treatment protocol for COVID-19 in addition to 6mg Ivermectin tablet made by Alborz Daru Company of Iran for 3 days. Control group: In the control group, placebo tablets made by Alborz Daru Company of Iran with the same shape, color and weight based dose of ivermectin will be used for three days.
  گروه مداخله: درکنار پروتکل استاندارد درمان COVID-19 ایران، از قرص خوراکی Ivermectin به مدت 3 روز استفاده خواهند کرد. گروه کنترل: در گروه کنترل از قرص پلاسبو ساخت گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همان شکل، رنگ و دوز دارو به مدت سه روز طبق دوز ایورمکتین استفاده خواهد شد.
  گروه مداخله: درکنار پروتکل استاندارد درمان COVID-19 ایران، از قرص خوراکی Ivermectin شش میلی گرمی ساخت شرکت البرز دارو ایران به مدت 3 روز استفاده خواهند کرد. گروه کنترل: در گروه کنترل از قرص پلاسبو ساخت شرکت البرز دارو ایران با همان شکل، رنگ و دوز دارو به مدت سه روز طبق دوز ایورمکتین استفاده خواهد شد.
  Negative PCR; cough; tachypnea; O2 saturation.
  Clinical improvement, Duration of hospital stay, Rate of Mortality
  منفی شدن PCR؛ سرفه؛ تاکی پنه؛ O2 saturation
  بهبود بالینی، مدت بستری، میزان مرگ و میر
 • اطلاعات عمومی

  500
  1000
  2021-06-21, ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
  2021-08-22, ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
  خالی
  Increase in sample size and pharmaceutic company
  خالی
  افزایش حجم نمونه و تغییر شرکت دارویی
  Underlying liver and kidney disease
  Patients with acquired immunodeficiency
  Consumption of warfarin and ACEI family drugs (captopril, enalapril, etc.)
  Pregnancy and lactation
  Underlying liver and kidney disease
  Patients with acquired immunodeficiency
  Pregnancy and lactation
  بیماری کبدی و کلیوی زمینه ای
  بیماران با نقص ایمنی اکتسابی
  مصرف وارفارین و داروهای خانواده ACEI (کاپتوپریل، انالاپریل و ...)
  بارداری و شیردهی
  بیماری کبدی و کلیوی زمینه ای
  بیماران با نقص ایمنی اکتسابی
  بارداری و شیردهی
  First, using the Random number generation plugin in excel software, a table of random numbers from 1 to 500 is prepared in a non-sequential and scattered manner, and the numbers are assigned to two intervention and control groups of 250 cases. The randomization process is performed by the methodology consultant and clinical researchers are not aware of the randomization process and will only be provided with random codes from 1 to 500.
  First, using the Random number generation plugin in excel software, a table of random numbers from 1 to 1000 is prepared in a non-sequential and scattered manner, and the numbers are assigned to two intervention and control groups of 500 cases. The randomization process is performed by the methodology consultant and clinical researchers are not aware of the randomization process and will only be provided with random codes from 1 to 1000.
  ابتدا با استفاده از افزونه Random number generation در نرم افزار excel جدول اعداد تصادفی از 1 تا 500 به صورت نامتوالی و پراکنده تهیه شده و توسط نرم افزار تخصیص اعداد به دو گروه 250 نفره مداخله و کنترل صورت می گیرد. فرایند تصادفی سازی توسط مشاور متدولوژی مطالعه است و محققین بالینی از فرایند تصادفی سازی اطلاع ندارند و فقط کدهای تصادفی شده از 1 تا 500 در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
  ابتدا با استفاده از افزونه Random number generation در نرم افزار excel جدول اعداد تصادفی از 1 تا 1000 به صورت نامتوالی و پراکنده تهیه شده و توسط نرم افزار تخصیص اعداد به دو گروه 500 نفره مداخله و کنترل صورت می گیرد. فرایند تصادفی سازی توسط مشاور متدولوژی مطالعه است و محققین بالینی از فرایند تصادفی سازی اطلاع ندارند و فقط کدهای تصادفی شده از 1 تا 1000 در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
 • متغیر پیامد اولیه

  #1
  Negative PCR result
  Negative RT-PCR result
  منفی شدن PCR
  منفی شدن RT-PCR
 • گروه‌های مداخله

  #1
  Intervention group: The intervention group will use Iranian standard treatment protocol for COVID-19 in addition to Ivermectin 3 mg oral tablet at a dose of 0.4 mg/kg manufactured by Europhartech France for 3 days as follows: weight 15-24, 6 mg; Weight 35-25, 12 mg; Weight 50-36, 18 mg; Weight 80-5, 24 mg and weight over 80, 0.4 mg/kg
  Intervention group: The intervention group will use Iranian standard treatment protocol for COVID-19 in addition to Ivermectin 3 mg oral tablet at a dose of 0.4 mg/kg manufactured by Alborz Daru of Iran for 3 days as follows: weight 15-24, 6 mg; Weight 35-25, 12 mg; Weight 50-36, 18 mg; Weight 80-5, 24 mg and weight over 80, 0.4 mg/kg
  گروه مداخله: گروه مداخله درکنار پروتکل استاندارد درمان COVID-19 ایران، از قرص خوراکی Ivermectin سه میلی گرمی با دوز 0.4 میلی گرم به ازای وزن بدن ساخت یوروفارتک فرانسه به مدت 3 روز به صورت زیر استفاده خواهند کرد: وزن 24-15، 6 میلی گرم؛ وزن 35-25 دوز 12میلی گرم؛ وزن 50-36 دوز 18 میلی گرم؛ وزن 80-51 دوز 24میلی گرم و وزن بالای 80 دوز 0.4 میلی گرم به ازای وزن بدن
  گروه مداخله: گروه مداخله درکنار پروتکل استاندارد درمان COVID-19 ایران، از قرص خوراکی Ivermectin شش میلی گرمی با دوز 0.4 میلی گرم به ازای وزن بدن ساخت شرکت البرز دارو ایران به مدت 3 روز به صورت زیر استفاده خواهند کرد: وزن 24-15، 6 میلی گرم؛ وزن 35-25 دوز 12میلی گرم؛ وزن 50-36 دوز 18 میلی گرم؛ وزن 80-51 دوز 24میلی گرم و وزن بالای 80 دوز 0.4 میلی گرم به ازای وزن بدن
  #2
  Control group: In the control group, placebo tablets made by the Department of Pharmacology of Mazandaran University of Medical Sciences with the same shape, color and weight based dose of ivermectin will be used for three days.
  Control group: In the control group, placebo tablets made by Alborz Daru of Iran with the same shape, color and weight based dose of ivermectin will be used for three days.
  گروه کنترل: در گروه کنترل از قرص پلاسبو ساخت گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همان شکل، رنگ و دوز دارو به مدت سه روز طبق دوز ایورمکتین استفاده خواهد شد.
  گروه کنترل: در گروه کنترل از قرص پلاسبو ساخت شرکت البرز دارو ایران با همان شکل، رنگ و دوز دارو به مدت سه روز طبق دوز ایورمکتین استفاده خواهد شد.
 • مراکز بیمار گیری

  #1
  نام مرکز بیمار گیری - انگلیسی: Imam and Buali hospitals of Sari and Razi hopspital of Qaemshahr
  نام مرکز بیمار گیری - فارسی: بیمارستان امام و بوعلی ساری و رازی قائمشهر
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Dr Mohammad Sadegh Rezai
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: دکتر محمدصادق رضایی
  آدرس خیابان - انگلیسی: Bouali Hospital, Pasdaran boulevard, Sari
  آدرس خیابان - فارسی: ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی
  شهر - انگلیسی: Sari
  شهر - فارسی: ساری
  استان: مازندران
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 4815838477
  تلفن: +98 11 3334 2334
  فکس:
  ایمیل: drmsrezaii@yahoo.com
  آدرس صفحه وب:
  نام مرکز بیمار گیری - انگلیسی: Imam and Buali hospitals of Sari, Razi hopspital of Qaemshahr, Imam Hossein hospital of Neka and Ima
  نام مرکز بیمار گیری - فارسی: بیمارستان امام و بوعلی ساری، رازی قائمشهر، امام حسین نکا و امام فریدونکنار
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Dr Mohammad Sadegh Rezai
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: دکتر محمدصادق رضایی
  آدرس خیابان - انگلیسی: Bouali Hospital, Pasdaran boulevard, Sari
  آدرس خیابان - فارسی: ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی
  شهر - انگلیسی: Sari
  شهر - فارسی: ساری
  استان: مازندران
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 4815838477
  تلفن: +98 11 3334 2334
  فکس:
  ایمیل: drmsrezaii@yahoo.com
  آدرس صفحه وب:

چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
تعیین اثر Ivermectin بر تست RT-PCR، بهبود بالینی، مرگ و میر و مدت بستری بیماران بستری مبتلا به COVID-19
طراحی
کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، دو سویه کور، تصادفی شده، فاز 3 بر روی 1000 بیمار. بیماران با روش تصادفی سازی ساده با جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه کنترل درمان استاندارد و پلاسبو را دریافت کرده و گروه مداخله علاوه بر درمان استاندارد داروی Ivermectin به مدت سه روز دریافت خواهد کرد.
نحوه و محل انجام مطالعه
بیماران رپید تست مثبت یا RT-PCR مثبت بستری در بیمارستانهای بوعلی و امام ساری، رازی قائم شهر، امام حسین نکا و امام فریدونکنار به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند. مطالعه حاضر دوسو کور است به طوری که بیماران و پزشک نسبت به نحوه تخصیص گروه مداخله و کنترل بی اطلاع خواهند بود.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
بیماران با رپید تست یا RT-PCR مثبت COVID-19 با سن بالای 5 سال و وزن بالای 15 کیلوگرم و بدون بیماری کبدی و کلیوی و نقص ایمنی اکتسابی، عدم بارداری و شیردهی در صورت عدم درمان با داروهای آنتی وایرال قبل و حین مطالعه وارد مطالعه می شوند
گروه‌های مداخله
گروه مداخله: درکنار پروتکل استاندارد درمان COVID-19 ایران، از قرص خوراکی Ivermectin شش میلی گرمی ساخت شرکت البرز دارو ایران به مدت 3 روز استفاده خواهند کرد. گروه کنترل: در گروه کنترل از قرص پلاسبو ساخت شرکت البرز دارو ایران با همان شکل، رنگ و دوز دارو به مدت سه روز طبق دوز ایورمکتین استفاده خواهد شد.
متغیرهای پیامد اصلی
بهبود بالینی، مدت بستری، میزان مرگ و میر

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
افزایش حجم نمونه و تغییر شرکت دارویی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20111224008507N5
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2021-02-22, ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 2021-03-04, ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
تعداد بروز رسانی‌ها: 1
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2021-02-22, ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
محمد صادق رضایی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 15 1325 7230
آدرس ایمیل
rezai@mazums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2021-02-19, ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2021-08-22, ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
کارآزمایی بالینی دوسوکور پلاسبو کنترل ارزیابی اثربخشی Ivermectin در درمان بیماران بستری مبتلا به COVID-19 در سال 1400-1399
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی اثر Ivermectin در درمان بیماران بستری مبتلا به COVID-19
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
بیماران با تست رپید یا PCR مثبت کروناویروس سن بالای 5 سال وزن بالای 15 کیلوگرم عدم درمان با داروهای آنتی وایرال قبل و حین مطالعه رضایت آگاهانه برای ورود به مطالعه
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
بیماری کبدی و کلیوی زمینه ای بیماران با نقص ایمنی اکتسابی بارداری و شیردهی
سن
از سن 5 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
3
گروه‌های کور شده در مطالعه
 • شرکت کننده
 • محقق
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 1000
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
ابتدا با استفاده از افزونه Random number generation در نرم افزار excel جدول اعداد تصادفی از 1 تا 1000 به صورت نامتوالی و پراکنده تهیه شده و توسط نرم افزار تخصیص اعداد به دو گروه 500 نفره مداخله و کنترل صورت می گیرد. فرایند تصادفی سازی توسط مشاور متدولوژی مطالعه است و محققین بالینی از فرایند تصادفی سازی اطلاع ندارند و فقط کدهای تصادفی شده از 1 تا 1000 در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
کور سازی (به نظر محقق)
دو سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
بعد از انتخاب نمونه ها، هیچکدام از افراد نمونه در مورد تصادفی سازی و فرایند تخصیص به گروه ها اطلاعی نخواهند داشت. به پزشکان جدول اعداد کدبندی شده ازقبل داده شده و بیماران را به ترتیب شماره های جدول وارد مطالعه می نمایند. لذا مطالعه حاضر دوسو کور است. قرص ایورمکتین و پلاسبو ازنظر شکل، رنگ و اندازه یکسان بوده و در بسته بندی تحویل بیمار/والدین بیمار می گردد.
دارو نما
دارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس خیابان
ساری، میدان معلم، معاونت تحقیقات و فناوری
شهر
ساری
استان
مازندران
کد پستی
4712855689
تاریخ تایید
2021-01-27, ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
کد کمیته اخلاق
IR.MAZUMS.REC.1399.915

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
عفونت کرونا ویروس
کد ICD-10
U07.1
توصیف کد ICD-10
COVID-19, virus identified

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
کاهش سرفه مداوم
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه تا زمان بهبود
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش از بیمار

2

شرح متغیر پیامد
منفی شدن RT-PCR
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روز ششم بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
RT-PCR

3

شرح متغیر پیامد
زمان بهبود شکایات اصلی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه تا رفع علائم
نحوه اندازه‌گیری متغیر
چک لیست حاوی شکایات بیمار

4

شرح متغیر پیامد
مرگ و میر
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
ثبت در چک لیست

5

شرح متغیر پیامد
عوارض جانبی ناشی از دارو (کهیر، خارش، راش پوستی، ادم و هیپوتانسیون)
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش از بیمار

6

شرح متغیر پیامد
کاهش تاکی پنه
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرونده پزشکی

7

شرح متغیر پیامد
اشباع اکسیژن بالای 94%
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
روزانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرونده پزشکی

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: گروه مداخله درکنار پروتکل استاندارد درمان COVID-19 ایران، از قرص خوراکی Ivermectin شش میلی گرمی با دوز 0.4 میلی گرم به ازای وزن بدن ساخت شرکت البرز دارو ایران به مدت 3 روز به صورت زیر استفاده خواهند کرد: وزن 24-15، 6 میلی گرم؛ وزن 35-25 دوز 12میلی گرم؛ وزن 50-36 دوز 18 میلی گرم؛ وزن 80-51 دوز 24میلی گرم و وزن بالای 80 دوز 0.4 میلی گرم به ازای وزن بدن
طبقه بندی
درمانی - داروها

2

شرح مداخله
گروه کنترل: در گروه کنترل از قرص پلاسبو ساخت شرکت البرز دارو ایران با همان شکل، رنگ و دوز دارو به مدت سه روز طبق دوز ایورمکتین استفاده خواهد شد.
طبقه بندی
دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان امام و بوعلی ساری، رازی قائمشهر، امام حسین نکا و امام فریدونکنار
نام کامل فرد مسوول
دکتر محمدصادق رضایی
آدرس خیابان
ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی
شهر
ساری
استان
مازندران
کد پستی
4815838477
تلفن
+98 11 3334 2334
ایمیل
drmsrezaii@yahoo.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر مجید سعیدی
آدرس خیابان
ساری، میدان معلم، معاونت تحقیقات و فناوری
شهر
ساری
استان
مازندران
کد پستی
4712855689
تلفن
+98 11 3334 2334
ایمیل
msaidi@mazums.ac.ir
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر محمدصادق رضایی
موقعیت شغلی
استاد
آخرین مدرک تحصیلی
فوق تخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
کودکان
آدرس خیابان
ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی سینا
شهر
ساری
استان
مازندران
کد پستی
4815838477
تلفن
+98 11 3334 2334
فکس
+98 11 3334 2334
ایمیل
drmsrezaii@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر محمدصادق رضایی
موقعیت شغلی
استاد
آخرین مدرک تحصیلی
فوق تخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
کودکان
آدرس خیابان
ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی
شهر
ساری
استان
مازندران
کد پستی
4815838477
تلفن
+98 11 3334 2334
ایمیل
drmsrezaii@yahoo.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
فاطمه حسین زاده
موقعیت شغلی
کارشناس پژوهشی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
مامایی
آدرس خیابان
ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی
شهر
ساری
استان
مازندران
کد پستی
4815838477
تلفن
+98 11 3334 2334
ایمیل
fatima.hzade@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
مصداق ندارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
خیر - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود ندارد
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
مصداق ندارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصداق ندارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
بخشی از داده ها قابل دسترسی است
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
شروع دوره دسترسی از پایان سال 1400
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
پزشکان
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
مقالات مروری سیستماتیک
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
با دکتر محمدصادق رضایی تماس بگیرید. Email: drmsrezaii@yahoo.com
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
پس از تماس ظرف چند روز اطلاعات ارسال می شود
سایر توضیحات
در حال خواندن...