تاریخچه
# تاریخ تایید ثبت در مرکز شناسه تاریخچه
2 2018-12-21, ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 72062
1 2016-11-04, ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ 5065
تغییراتی که در نسخه قبل داده شده است
 • Help:

  Red color represents old content. It may be empty showing addition in the new version.
  Green color represents new content. It may be empty showing deletion in the new version.

  Inline Side by side
  Added new contents, deleted old contents, contents that are not changed.
  New table contents New table contents
  Old table contents Old table contents
  Unchanged contents Unchanged contents
  Added new contents, contents that are not changed.
  Deleted old contents, contents that are not changed.
  Old table contents Old table contents
  Unchanged contents Unchanged contents
  New table contents New table contents
  Unchanged contents Unchanged contents
 • چکیده پروتکل

  Objective: To determine the effect of aromatherapy with essential oils of lavender and peppermint on the sleep quality of cardiac patients Design: randomized controlled clinical trials Setting and conduct: sample size is 90 patients. Eligible patients will select by convenience sampling and randomly assign in intervention(groups 1 and 2) and control groups. Inclusion and exclusion criteria: inclusion criteria include Consent to participate in the study, positive reaction to smell, earn points equal to or more than five from the Pittsburgh sleep quality Index. Exclusion criteria include Unwillingness to continue to cooperate, and administering oxygen for patients. Interventions: Initially the quality of sleep questionnaire will be completed by patients. The study will perform for three consecutive nights, at bedtime. In groups one and two, of essential oil of lavender and mint will be used respectively and in group three sterile water will use. The essential oils will be spilled on the patient's cloth and will be attached to the patient's clothing for 20 minutes. On the morning of the fourth day, Pittsburgh Sleep Quality Index will be completed again by the patients. The main outcome variables: quality of sleep
  خالی
  هدف: تعیین و مقایسه میزان تاثیر رایحه‌درمانی با اسانس‌های اسطوخدوس و نعناع بر کیفیت خواب بیماران قلبی طراحی: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی نحوه انجام: حجم نمونه 90 نفر است. بیماران واجد شرایط، به روش در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفی در گروه ‌های مداخله(گروه های 1 و 2) و کنترل قرار میگیرند. معیارهای ورود و خروج: معیارهای ورود شامل رضایت جهت شرکت در مطالعه، تست بویایی مثبت، و کسب امتیاز مساوی یا بیش از پنج از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، می باشد. معیارهای خروج شامل عدم تمایل به ادامه همکاری، و تجویز اکسیژن برای بیمار می باشد مداخلات: در ابتدا ﭘﺮﺳشنامه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ توسط نمونه‌ها تکمیل میشود. مطالعه به مدت سه شب متوالی، قبل از خواب انجام میگردد. در گروه یک و دو به ترتیب از ﺍﺳــﺎﻧﺲ ﺍﺳﻄﻮﺧﻮﺩﻭﺱ و نعناع استفاده میشود و در گروه سه از آب مقطر، استفاده میشود. قطره ها بر ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد. در ﺻـﺒﺢ روز چهارم، ﭘﺮﺳـــشنامه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﻴﺘﺰﺑوﺮگ، مجددا توسط نمونه ها تکمیل خواهد شد. متغیر پیامد اصلی: کیفیت خواب
  خالی
  خالی
  To determine the effect of aromatherapy with essential oils of lavender and peppermint on the sleep quality of cardiac patients
  خالی
  تعیین و مقایسه میزان تاثیر رایحه‌درمانی با اسانس‌های اسطوخدوس و نعناع بر کیفیت خواب بیماران قلبی
  خالی
  Clinical trials, with parallel groups, randomized
  خالی
  کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، کور سازی ندارد و تصادفی شده است
  خالی
  In this study, heart patients hospitalized in Imam Ali Hospital and eligible individuals were randomly divided into three groups (two intervention groups and one control group). For 7 nights at 22 o'clock, in group one, three drops of peppermint essential oil, in group two, three drops of lavender essential oil, and in group three (control group), three drops of distilled water, on a napkin, and held for 20 minutes by the gauze , Will be attached in the chest area.
  خالی
  در این مطالعه بیماران قلبی بستری در بیمارستان امام علی(ع) و واجد شرایط، به طور تصادفی به سه گروه(دو گروه مداخله و یک گروه کنترل) تقسیم خواهندشد. به مدت هفت شب در ساعت 22، درگروه یک، سه ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ نعناع ، در گروه دو، ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲﺍسطوخودوس و در گروه سه(گروه کنترل)، سه قطره آب مقطر، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت 20 ﺩﻗﻴﻘﻪ توسط ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴه ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
  خالی
  inclusion criteria include Consent to participate in the study, positive reaction to smell, earn points equal to or more than five from the Pittsburgh sleep quality Index. Exclusion criteria include Unwillingness to continue to cooperate, and administering oxygen for patients.
  خالی
  معیارهای ورود شامل رضایت جهت شرکت در مطالعه، تست بویایی مثبت، و کسب امتیاز مساوی یا بیش از پنج از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، می باشد. معیارهای خروج شامل عدم تمایل به ادامه همکاری، و تجویز اکسیژن برای بیمار می باشد
  خالی
  In group1,for seven nights at 22 o'clock,the three drops of Peppermint essential oil will be used.Essential oils will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for20minutes. In group2:for seven nights at 22 o'clock, the three drops of lavender essential oil will be used. Essential oils will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes In control group: for seven nights at 22 o'clock, the three drops of distilled water and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for20 minutes
  خالی
  در گروه یک، به مدت هفت شب در ساعت 22، از ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲ نعناع فلفلی استفاده میشود. اسانس توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ میگردد و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ استنشاق میشود. مداخله دو: در گروه دو به مدت هفت شب در ساعت 22، سه ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ ﺍﺳﻄﻮﺧﺩﻭﺱتوسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ و به شیوه ی استنشاقی از آن استفاده خواهد شد. مداخله سه: در گروه سه( گروه کنترل)، به مدت هفت شب در ساعت 22، سه قطره آب مقطر ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ی ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
  خالی
  sleep quality
  خالی
  کیفیت خواب
 • اطلاعات عمومی

  2
  2-3
  90
  105
  Consent to participate in the stud
  positive reaction to smell
  he stability of vital signs (blood pressure, pulse, respiration and temperature)
  having aged 18 to 65 years
  earn points equal to or more than five from the Pittsburgh sleep quality Index
  Lack of sinusitis and Pneumonia
  no addiction to drugs and alcohol
  Being alert
  Passed 48 hours of admission
  not having mental disease and no history of hospitalization in psychiatric wards
  Do not take caffeine one hour before bedtime
  رضایت جهت شرکت در مطالعه
  تست بویایی مثبت
  پایداری علائم حیاتی (فشارخون، نبض، تنفس و درجه حرارت)
  دارا بودن سن 18 تا 65 سال
  کسب امتیاز مساوی یا بیش از پنج از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ
  عدم ابتلا به سینوزیت و پنومونی
  عدم مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل
  برخورداری از هوشیاری‌‌‌کامل
  ‌‌‌‌گذشت‌‌‌‌48ساعت ‌‌‌‌از بستری‌‌‌‌شدن
  نداشتن سابقه بیماری اعصاب‌‌‌‌ و‌‌‌‌ روان و سابقه بستری در بخش روان؛
  عدم مصرف نوشیدنی‌های کافیین‌دار از یک ساعت قبل از خواب
  Unwillingness to continue to cooperate
  Transition to other wards or death
  Receiving narcotic and oxygen during aromatherapy
  critically ill patient during the study
  عدم تمایل به ادامه همکاری
  انتقال به بخش دیگر
  دریافت اکسیژن و داروی مخدر در هنگام رایحه‌درمانی
  بدحال شدن بیمار در طول مطالعه
  The samples will be placed in one of the intervention and control groups by using a lottery
  نمونه ها با استفاده از قرعه کشی در یکی از گروههای مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت.
  خالی
  Qualified samples were entered into the study by accessible method and randomly divided into intervention groups (peppermint and lavender) and control. Blocks were done as follows: To aromatic groups with peppermint essential oil and Lavender was assigned A and B codes respectively, and the control group received C code. The study blocks were ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, BCC, CAB, CAB, and the ABC block was selected as the first block. Patients were assigned to peppermint, lavender, and control groups, respectively, and this method continued until the samples were completed.
  خالی
  نمونه های واجدشرایط به روش در دسترس وارد مطالعه شدند و به روش بلوک بندی تصادفی در گروه های مداخله(نعناع فلفلی و اسطوخدوس) و کنترل قرار گرفتند.، بلوک بندی به صورت زیر انجام شد: به گروه های رایحه درمانی با اسانس نعناع فلفلی و اسطوخدوس به ترتیب کدهای A و B اختصاص داده شد و گروه کنترل، کد C را دریافت نمود. بلوک بندی مطالعه به صورت ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA, بود که بلوکABC به عنوان اولین بلوک انتخاب شد، بیماران به ترتیب به گروه نعناع فلفلی، اسطوخدوس و کنترل تخصیص یافتند و تا تکمیل نمونه ها این روش ادامه یافت.
  خالی
  خالی
 • بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

  #1
  121
  I25.1
  Acute myocardial infarction
  Coronary Artery Disease
  cardiac disease
  Coronary Artery Disease
  بیماری قلبی
  بیماری عروق کرونر
  #2
  خالی
  I22
  خالی
  Myocardial infarction
  خالی
  Myocardial infarction
  خالی
  انفارکتوس میوکارد
  #3
  خالی
  I50.0
  خالی
  Congestive heart failure
  خالی
  Congestive heart failure
  خالی
  نارسایی احتقانی قلب
 • متغیر پیامد اولیه

  #1
  at the beginning of study and fourth day
  at the beginning of study and Eighth day
  در شروع مطالعه و روز چهارم
  در شروع مطالعه و روز هشتم
 • گروه‌های مداخله

  #1
  In group I, for three nights before going to sleep at 22 o'clock, the two drops of lavender essential oil will be used. Trade name of this essence is lavender essential oil and its scientific name is Lavandula stoechas which is produced by Tehran Zarband Company. This essential oil will be used in pure form with a concentration of 100 percent. Major chemical compounds included are linalyl acetate and linalool. Essential oils will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes.
  In group I, for seven nights before going to sleep at 22 o'clock, the three drops of lavender essential oil will be used. Trade name of this essence is lavender essential oil and its scientific name is Lavandula stoechas which is produced by Tehran Zarband Company. This essential oil will be used in pure form with a concentration of 100 percent. Major chemical compounds included are linalyl acetate and linalool. Essential oils will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes.
  مداخله 1: در گروه یک، به مدت سه شب قبل از خواب در ساعت 22، ﺩﻭ ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ ﺍﺳﻄﻮﺧﺩﻭﺱ با نام تجاری lavender essential oil، و نام علمی Lavandula stoechas ساخت شرکت زرد بند تهران، به صورت خالص با غلظت 100 درصد ، با ترکیبات شیمیایی ماژور شامل لینالیل استات و لینالول، توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ و به شیوه ی استنشاقی از آن استفاده خواهد شد
  مداخله 1: در گروه یک، به مدت هفت شب قبل از خواب در ساعت 22، سه ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ ﺍﺳﻄﻮﺧﺩﻭﺱ با نام تجاری lavender essential oil، و نام علمی Lavandula stoechas ساخت شرکت زرد بند تهران، به صورت خالص با غلظت 100درصد ، با ترکیبات شیمیایی ماژور شامل لینالیل استات و لینالول، توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ و به شیوه ی استنشاقی از آن استفاده خواهد شد
  #2
  In group 2, for three nights before going to sleep at 22 o'clock, the three drops of Peppermint essential oil will be used. Colpermin' is a pharmaceutical brand name for peppermint oil and Its scientific name is Mentha piperita which is produced by Tehran Zarband Company. This essential oil will be used in pure form with a concentration of 100 percent. Major chemical compounds included Menthol, Mentol and methyl acetate. Essential oils will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes.
  In group 2, for seven nights before going to sleep at 22 o'clock, the three drops of Peppermint essential oil will be used. Colpermin' is a pharmaceutical brand name for peppermint oil and Its scientific name is Mentha piperita which is produced by Tehran Zarband Company. This essential oil will be used in pure form with a concentration of 100 percent. Major chemical compounds included Menthol, Mentol and methyl acetate. Essential oils will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes.
  مداخله 2: در گروه دو، به مدت سه شب قبل از خواب در ساعت 22، از ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲ نعناع فلفلی استفاده میشود. نام تجاری این اسانس peppermint essential oil، و نام علمی آن mentha piperita است که ساخت شرکت زرد بند تهران، میباشد. این اسانس به صورت خالص با غلظت 100 درصد، به کار میرود. ترکیبات شیمیایی ماژور شامل منتول، منتون و متیل استات، هستند. اسانس توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ میگردد و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ استنشاق میشود.
  مداخله 2: در گروه دو، به مدت هفت شب قبل از خواب در ساعت 22، از ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲ نعناع فلفلی استفاده میشود. نام تجاری این اسانس peppermint essential oil، و نام علمی آن mentha piperita است که ساخت شرکت زرد بند تهران، میباشد. این اسانس به صورت خالص با غلظت 100 درصد، به کار میرود. ترکیبات شیمیایی ماژور شامل منتول، منتون و متیل استات، هستند. اسانس توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ میگردد و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ استنشاق میشود.
  #3
  In control group, for three nights before going to sleep at 22 o'clock, the three drops of distilled water will be used which is produced by Tehran Samen Company. Distilled water will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes.
  In control group, for seven nights before going to sleep at 22 o'clock, the three drops of distilled water will be used which is produced by Tehran Samen Company. Distilled water will be dropped by the dropper on napkins and is connected to the patient's clothing at the chest and inhaled for 20 minutes.
  در گروه گروه کنترل، به مدت سه شب قبل از خواب در ساعت 22، سه قطره آب مقطر ساخت شرکت ثامن تهران، توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ی ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
  در گروه گروه کنترل، به مدت هفت شب قبل از خواب در ساعت 22، سه قطره آب مقطر ساخت شرکت ثامن تهران، توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ی ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
 • مراکز بیمار گیری

  #1
  نام مرکز بیمار گیری - انگلیسی: Imam Ali Hospital of Kermanshah
  نام مرکز بیمار گیری - فارسی: بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Alireza Khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Street, Kermanshah
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، خیابان عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان:
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی:
  تلفن:
  فکس:
  ایمیل:
  آدرس صفحه وب:
  نام مرکز بیمار گیری - انگلیسی: Imam Ali Hospital of Kermanshah
  نام مرکز بیمار گیری - فارسی: بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Alireza Khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Street, Kermanshah
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، خیابان عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان: کرمانشاه
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 6714634698
  تلفن: +98 83 3827 9394
  فکس:
  ایمیل: akhatony@gmail.com
  آدرس صفحه وب:
 • حمایت کنندگان / منابع مالی

  #1
  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Vice chancellor for research, Kermanshah University of Medical Sciences
  نام سازمان / نهاد - فارسی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Behrooz Hamzeh
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: بهروز حمزه
  آدرس خیابان - انگلیسی: Vice chancellor for research, Kermanshah University of Medical Sciences, Shahid Beheshty Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان:
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی:
  تلفن:
  فکس:
  ایمیل:
  آدرس صفحه وب:
  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Vice chancellor for research, Kermanshah University of Medical Sciences
  نام سازمان / نهاد - فارسی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Behrooz Hamzeh
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: بهروز حمزه
  آدرس خیابان - انگلیسی: Vice chancellor for research, Kermanshah University of Medical Sciences, Shahid Beheshty Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان: کرمانشاه
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 6714634698
  تلفن: +98 83 3827 9394
  فکس:
  ایمیل: akhatony@gmail.com
  آدرس صفحه وب:
  خالی
  عمومی
  خالی
  داخلی
  خالی
  دانشگاهی
 • فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Kermanshah School of Nursing and Midwifery
  نام سازمان / نهاد - فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: alireza khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  موقعیت شغلی - انگلیسی: PhD, Faculty Member
  موقعیت شغلی - فارسی: دکترا، عضو هیات علمی
  آخرین مدرک تحصیلی:
  حوزه کاری/تخصص: 0
  عنوان حوزه کاری/تخصص - انگلیسی:
  عنوان حوزه کاری/تخصص - فارسی:
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان:
  استان - انگلیسی:
  استان - فارسی:
  contact.provinces_available: 1
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی:
  تلفن: +98 83 3827 9394
  تلفن همراه: +98 912 604 9545
  فکس:
  ایمیل: akhatony@kums.ac.ir
  آدرس صفحه وب:
  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Kermanshah School of Nursing and Midwifery
  نام سازمان / نهاد - فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: alireza khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  موقعیت شغلی - انگلیسی: PhD, Faculty Member
  موقعیت شغلی - فارسی: دکترا، عضو هیات علمی
  آخرین مدرک تحصیلی: phd
  حوزه کاری/تخصص: 27
  عنوان حوزه کاری/تخصص - انگلیسی:
  عنوان حوزه کاری/تخصص - فارسی:
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان: کرمانشاه
  استان - انگلیسی:
  استان - فارسی:
  contact.provinces_available: 1
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 6714634698
  تلفن: +98 83 3827 9394
  تلفن همراه: +98 912 604 9545
  فکس:
  ایمیل: akhatony@kums.ac.ir
  آدرس صفحه وب:
 • فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Kermanshah School of Nursing and Midwifery
  نام سازمان / نهاد - فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Alireza Khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  موقعیت شغلی - انگلیسی: PhD in Nursing Education
  موقعیت شغلی - فارسی: دکترای آموزش پرستاری
  آخرین مدرک تحصیلی:
  حوزه کاری/تخصص: 0
  عنوان حوزه کاری/تخصص - انگلیسی:
  عنوان حوزه کاری/تخصص - فارسی:
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان:
  استان - انگلیسی:
  استان - فارسی:
  contact.provinces_available: 1
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی:
  تلفن: +98 83 3827 9394
  تلفن همراه: +98 912 604 9545
  فکس:
  ایمیل: akhatony@kums.ac.ir
  آدرس صفحه وب:
  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Kermanshah School of Nursing and Midwifery
  نام سازمان / نهاد - فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Alireza Khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  موقعیت شغلی - انگلیسی: PhD in Nursing Education
  موقعیت شغلی - فارسی: دکترای آموزش پرستاری
  آخرین مدرک تحصیلی: phd
  حوزه کاری/تخصص: 27
  عنوان حوزه کاری/تخصص - انگلیسی:
  عنوان حوزه کاری/تخصص - فارسی:
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان: کرمانشاه
  استان - انگلیسی:
  استان - فارسی:
  contact.provinces_available: 1
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 6714634698
  تلفن: +98 83 3827 9394
  تلفن همراه: +98 912 604 9545
  فکس:
  ایمیل: akhatony@kums.ac.ir
  آدرس صفحه وب:
 • فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Kermanshah School of Nursing and Midwifery
  نام سازمان / نهاد - فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Alireza Khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  موقعیت شغلی - انگلیسی: PhD in Nursing Education, Faculty member
  موقعیت شغلی - فارسی: دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی
  آخرین مدرک تحصیلی:
  حوزه کاری/تخصص: 0
  عنوان حوزه کاری/تخصص - انگلیسی:
  عنوان حوزه کاری/تخصص - فارسی:
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان:
  استان - انگلیسی:
  استان - فارسی:
  contact.provinces_available: 1
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی:
  تلفن: +98 83 3827 9394
  تلفن همراه: +98 912 604 9545
  فکس:
  ایمیل: akhatony@kums.ac.ir
  آدرس صفحه وب:
  contact.organization_id:
  نام سازمان / نهاد - انگلیسی: Kermanshah School of Nursing and Midwifery
  نام سازمان / نهاد - فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی
  نام کامل فرد مسوول - انگلیسی: Alireza Khatony
  نام کامل فرد مسوول - فارسی: علیرضا خاتونی
  موقعیت شغلی - انگلیسی: PhD in Nursing Education, Faculty member
  موقعیت شغلی - فارسی: دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی
  آخرین مدرک تحصیلی: phd
  حوزه کاری/تخصص: 27
  عنوان حوزه کاری/تخصص - انگلیسی:
  عنوان حوزه کاری/تخصص - فارسی:
  آدرس خیابان - انگلیسی: Nursing Department, Kermanshah School of Nursing and Midwifery, Ashayer Blv., Kermanshah, Iran
  آدرس خیابان - فارسی: کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
  شهر - انگلیسی: Kermanshah
  شهر - فارسی: کرمانشاه
  استان: کرمانشاه
  استان - انگلیسی:
  استان - فارسی:
  contact.provinces_available: 1
  کشور: جمهوری اسلامی ایران
  کد پستی: 6714634698
  تلفن: +98 83 3827 9394
  تلفن همراه: +98 912 604 9545
  فکس:
  ایمیل: akhatony@kums.ac.ir
  آدرس صفحه وب:
 • برنامه انتشار

  yes
  yes
  na
  undecided
  yes
  yes
  no
  خالی
  The main consequence is the possibility of sharing information.
  خالی
  اطلاعات مربوط به پیامد اصلی امکان اشتراک گذاری دارد.
  خالی
  Six months after the publication of the article
  خالی
  6 ماه پس از چاپ مقاله
  خالی
  Researchers working in academic and scientific institutions
  خالی
  محققین شاغل در موسسات دانشگاهی و علمی
  خالی
  There is no right to extract the article from the documentation.
  خالی
  حق استخراج مقاله از مستندات وجود ندارد.
  خالی
  Dr. Alireza Khatony
  خالی
  دکتر علیرضا خاتونی
  خالی
  Within a week of receiving the email, it will be answered.
  خالی
  ظرف یک هفته پس از دریافت ایمیل، پاسخ داده میشود.

چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
تعیین و مقایسه میزان تاثیر رایحه‌درمانی با اسانس‌های اسطوخدوس و نعناع بر کیفیت خواب بیماران قلبی
طراحی
کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، کور سازی ندارد و تصادفی شده است
نحوه و محل انجام مطالعه
در این مطالعه بیماران قلبی بستری در بیمارستان امام علی(ع) و واجد شرایط، به طور تصادفی به سه گروه(دو گروه مداخله و یک گروه کنترل) تقسیم خواهندشد. به مدت هفت شب در ساعت 22، درگروه یک، سه ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ نعناع ، در گروه دو، ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲﺍسطوخودوس و در گروه سه(گروه کنترل)، سه قطره آب مقطر، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت 20 ﺩﻗﻴﻘﻪ توسط ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴه ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیارهای ورود شامل رضایت جهت شرکت در مطالعه، تست بویایی مثبت، و کسب امتیاز مساوی یا بیش از پنج از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، می باشد. معیارهای خروج شامل عدم تمایل به ادامه همکاری، و تجویز اکسیژن برای بیمار می باشد
گروه‌های مداخله
در گروه یک، به مدت هفت شب در ساعت 22، از ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲ نعناع فلفلی استفاده میشود. اسانس توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ میگردد و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ استنشاق میشود. مداخله دو: در گروه دو به مدت هفت شب در ساعت 22، سه ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ ﺍﺳﻄﻮﺧﺩﻭﺱتوسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ و به شیوه ی استنشاقی از آن استفاده خواهد شد. مداخله سه: در گروه سه( گروه کنترل)، به مدت هفت شب در ساعت 22، سه قطره آب مقطر ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ی ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
متغیرهای پیامد اصلی
کیفیت خواب

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT201601244736N10
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2016-11-04, ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 2018-12-24, ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
تعداد بروز رسانی‌ها: 1
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2016-11-04, ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
علیرضا خاتونی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 83 3827 9394
آدرس ایمیل
akhatony@kums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2016-10-22, ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2017-10-23, ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
مقایسه میزان تاثیر رایحه‌درمانی با اسانس‌های اسطوخدوس و نعناع بر کیفیت خواب بیماران قلبی
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیر رایحه درمانی با رایحه های اسطوخودوس و نعناع بر کیفیت خواب بیماران قلبی
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
رضایت جهت شرکت در مطالعه تست بویایی مثبت پایداری علائم حیاتی (فشارخون، نبض، تنفس و درجه حرارت) دارا بودن سن 18 تا 65 سال کسب امتیاز مساوی یا بیش از پنج از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ عدم ابتلا به سینوزیت و پنومونی عدم مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل برخورداری از هوشیاری‌‌‌کامل ‌‌‌‌گذشت‌‌‌‌48ساعت ‌‌‌‌از بستری‌‌‌‌شدن نداشتن سابقه بیماری اعصاب‌‌‌‌ و‌‌‌‌ روان و سابقه بستری در بخش روان؛ عدم مصرف نوشیدنی‌های کافیین‌دار از یک ساعت قبل از خواب
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
عدم تمایل به ادامه همکاری انتقال به بخش دیگر دریافت اکسیژن و داروی مخدر در هنگام رایحه‌درمانی بدحال شدن بیمار در طول مطالعه
سن
از سن 18 ساله تا سن 65 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
2-3
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 105
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
نمونه های واجدشرایط به روش در دسترس وارد مطالعه شدند و به روش بلوک بندی تصادفی در گروه های مداخله(نعناع فلفلی و اسطوخدوس) و کنترل قرار گرفتند.، بلوک بندی به صورت زیر انجام شد: به گروه های رایحه درمانی با اسانس نعناع فلفلی و اسطوخدوس به ترتیب کدهای A و B اختصاص داده شد و گروه کنترل، کد C را دریافت نمود. بلوک بندی مطالعه به صورت ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA, بود که بلوکABC به عنوان اولین بلوک انتخاب شد، بیماران به ترتیب به گروه نعناع فلفلی، اسطوخدوس و کنترل تخصیص یافتند و تا تکمیل نمونه ها این روش ادامه یافت.
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
دارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاه
کد پستی
62663455667
تاریخ تایید
2016-09-28, ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کد کمیته اخلاق
kums.rec.1395.380

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
بیماری عروق کرونر
کد ICD-10
I25.1
توصیف کد ICD-10
Coronary Artery Disease

2

شرح
انفارکتوس میوکارد
کد ICD-10
I22
توصیف کد ICD-10
Myocardial infarction

3

شرح
نارسایی احتقانی قلب
کد ICD-10
I50.0
توصیف کد ICD-10
Congestive heart failure

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
کیفیت خواب
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
در شروع مطالعه و روز هشتم
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
مداخله 1: در گروه یک، به مدت هفت شب قبل از خواب در ساعت 22، سه ﻗﻄــﺮﻩ ﺍﺳــﺎﻧﺲ ﺍﺳﻄﻮﺧﺩﻭﺱ با نام تجاری lavender essential oil، و نام علمی Lavandula stoechas ساخت شرکت زرد بند تهران، به صورت خالص با غلظت 100درصد ، با ترکیبات شیمیایی ماژور شامل لینالیل استات و لینالول، توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ و به شیوه ی استنشاقی از آن استفاده خواهد شد
طبقه بندی
غیره

2

شرح مداخله
مداخله 2: در گروه دو، به مدت هفت شب قبل از خواب در ساعت 22، از ﺳﻪ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲ نعناع فلفلی استفاده میشود. نام تجاری این اسانس peppermint essential oil، و نام علمی آن mentha piperita است که ساخت شرکت زرد بند تهران، میباشد. این اسانس به صورت خالص با غلظت 100 درصد، به کار میرود. ترکیبات شیمیایی ماژور شامل منتول، منتون و متیل استات، هستند. اسانس توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ میگردد و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ استنشاق میشود.
طبقه بندی
غیره

3

شرح مداخله
در گروه گروه کنترل، به مدت هفت شب قبل از خواب در ساعت 22، سه قطره آب مقطر ساخت شرکت ثامن تهران، توسط قطره چکان ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ شده و به مدت20 ﺩﻗﻴﻘﻪ به وسیله ی ﮔﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﺑﻴﻤـﺎﺭ در ناحیه سینه ﻣﺘﺼﻞ خواهد شد.
طبقه بندی
دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
علیرضا خاتونی
آدرس خیابان
کرمانشاه، خیابان عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، دپارتمان پرستاری
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاه
کد پستی
6714634698
تلفن
+98 83 3827 9394
ایمیل
akhatony@gmail.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
بهروز حمزه
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاه
کد پستی
6714634698
تلفن
+98 83 3827 9394
ایمیل
akhatony@gmail.com
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی
نام کامل فرد مسوول
علیرضا خاتونی
موقعیت شغلی
دکترا، عضو هیات علمی
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاه
کد پستی
6714634698
تلفن
+98 83 3827 9394
فکس
ایمیل
akhatony@kums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی
نام کامل فرد مسوول
علیرضا خاتونی
موقعیت شغلی
دکترای آموزش پرستاری
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاه
کد پستی
6714634698
تلفن
+98 83 3827 9394
فکس
ایمیل
akhatony@kums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی
نام کامل فرد مسوول
علیرضا خاتونی
موقعیت شغلی
دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاه
کد پستی
6714634698
تلفن
+98 83 3827 9394
فکس
ایمیل
akhatony@kums.ac.ir
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
مصداق ندارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خیر - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود ندارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
اطلاعات مربوط به پیامد اصلی امکان اشتراک گذاری دارد.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
6 ماه پس از چاپ مقاله
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
محققین شاغل در موسسات دانشگاهی و علمی
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
حق استخراج مقاله از مستندات وجود ندارد.
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
دکتر علیرضا خاتونی
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
ظرف یک هفته پس از دریافت ایمیل، پاسخ داده میشود.
سایر توضیحات
در حال خواندن...