چکیده پروتکل

چکیده
هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر بهبود کیفیت زندگی در رابطین مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران در سال 96-95: کاربرد مدل بزنف است. مطالعه حاضر یک مداخله ای نیمه تجربی با دو گروه مداخله و کنترل می باشد. معیارهای ورود: رابطین بهداشتی که حداقل دو سال سابقه کار به عنوان رابط را داشته باشند. معیارهای خروج: عدم تمایل به شرکت در مطالعه می باشد. جمعیت مورد مطالعه ، رابطین بهداشتی مراکز تابعه بهداشت جنوب تهران می باشند. وتعداد این نمونه ها 186 نفر (93 نفر گروه مداخله و 93 نفر گروه کنترل)می باشد . ابزار این مطالعه شامل پرسشنامه مبتنی بر مدل بزنف است که شامل اطلاعات دموگرافیک، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، کیفیت زندگی و سازه های مدل بزنف می باشد. پیش آزمون هر دو گروه گرفته می شود. برای گروه مداخله در طی یک ماه شش جلسه آموزشی به مدت 30 تا 45دقیقه به صورت آموزش گروهی و پرسش و پاسخ به همراه ارائه بسته آموزشی اجرا می گردد. در این جلسات سعی می شود درمورد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت اطلاعات و دستور العمل های لازم داده شود.بعد از آن جهت بررسی تاثیرمداخله ،پرسشنامه شش ماه بعد دوباره برای هردو گروه مداخله وکنترل تکمیل میگردد. پیامدهای اولیه در این مطالعه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سازه های مدل بزنف می باشد.این مطالعه کورسازی نشده است.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2016110212460N12
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2016-11-11, ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
زمان‌بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2016-11-11, ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
رويا صادقي
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشكي تهران
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 912 327 5692
آدرس ایمیل
sadeghir@tums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2016-11-21, ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2016-12-21, ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیرمداخله آموزشی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر بهبود کیفیت زندگی در رابطین مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران درسال96-95:"کاربرد مدل بزنف"
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیرمداخله آموزشی بر بهبود کیفیت زندگی رابطین
هدف اصلی مطالعه
پیشگیری
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
معیارهای ورود: رابطین بهداشتی که حداقل دو سال سابقه کار به عنوان رابط را داشته باشند؛ تمایل به شرکت در مطالعه معیارهای خروج:عدم تمایل به شرکت در مطالعه ؛ غیبت دوجلسه از شش جلسه
سن
بدون محدودیت سنی
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 186
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي تهران
آدرس خیابان
تهران خیابان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
IR.TUMS.SPH.REC.1395
تاریخ تایید
2016-11-02, ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
کد کمیته اخلاق
IR.TUMS.SPH.REC.1395.933

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
کد ICD-10
Z71
توصیف کد ICD-10
Persons encountering health services for other counselling and medical advice, not elsewhere classified

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
صفر وشش ماه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

2

شرح متغیر پیامد
سازه های مدل بزنف
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
صفر وشش ماه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
کیفیت زندگی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
صفر و شش ماه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

2

شرح متغیر پیامد
سازه های مدل بزنف
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
صفر و شش ماه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
درگروه کنترل اموزش مطابق برنامه روتین مراکز بهداشتی ارائه میگردد.
طبقه بندی
پیشگیری

2

شرح مداخله
مداخله طی یک ماه و در قالب شش جلسه آموزشی به صورت مداخله آموزشی ترکیبی(سخنرانی، پرسش و پاسخ) اجرا میگردد. 93نفر درگروه مداخله و93نفر درگروه کنترل میباشند.مدت هر جلسه 30تا 45 دقیقه است.در این جلسات سعی می گردد درخصوص رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت اطلاعات و دستورالعمل های لازم داده شود.
طبقه بندی
پیشگیری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مراکزبهداشتی درمانی جنوب تهران
نام کامل فرد مسوول
آقای جواد برزگری
آدرس خیابان
تهران، خیابان قدس، کوچه شفیعی، پلاک4
شهر
تهران

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
دکترمحمد جلیلی
آدرس خیابان
سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

2

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام کامل فرد مسوول
مسعود يونسيان
آدرس خیابان
سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران
شهر
تهران
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
دکتررویاصادقی
موقعیت شغلی
عضوهیئت علمی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
+98 989123275692
فکس
ایمیل
sadeghir@tums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
دکتررویاصادقی
موقعیت شغلی
دکترا
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
+98 982142933210
فکس
ایمیل
sadeghir@tums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
دکتررویاصادقی
موقعیت شغلی
دکترا
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
تهران
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
00
فکس
ایمیل
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...