چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
تعیین تاثیر آموزش چند رسانه ای بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد.
طراحی
کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، مبتنی بر جامعه و عمل گرا، با گروه های موازی، تصادفی سازی شده
نحوه و محل انجام مطالعه
این مداخله در بخش CCU بیمارستان آیت لله کاشانی و ھاجر ccuانجام خواھد شد. پس از اخذ مجوزھای مربوطه محقق در ایام ھفته به بخش مراجعه کرده و با در نظر گرفتن معیارھای ورود، واحدھای پژوھش را به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب می کند. پس از توضیح اھداف پژوش و روش کار به بیماران و ھمراھان بیمار رضایت نام آگاھانه اخذ خواھد شد. سپس پرسشنامه کیفیت زندگی و خودکارآمدی توسط پژوھشگر تکمیل میگردد. در گروه مداخله یک جلسه آموزشی با گروه ھای 10 نفره از طریق نرم افزار چند رسانھ ای تحت عنوان کارگاه آموزشی یک روزه 2 تا 3 ساعته برای بیمار یا عضو فعال خانواده برگزار می شود. در پایان کارگاه فایل آموزشی به بیماران و ھمراه بیمار داده می شود. در گروه مداخله علاوه بر کارگاه آموزشی مداخله تلفنی نیز به مدت 1 ماه توسط پژوھشگر صورت می گیرد. در گروه کنترل مداخله ای صورت نمی گیرد و تمام مراقبتھای روتین پرستاری را دریافت می کنند. کیفیت زندگی و خودکارامدی بیماران پس از اتمام زمان مشخص (یک ماه) به ترتیب با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و کیفیت زندگی مینه سوتا اندازه گیری و ثبت خواهد شد.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
تشخیص قطعی سکته قلبی عروقی بستری در بخش ccu امکان برقراری ارتباط تلفنی
گروه‌های مداخله
در گروه مداخله یک جلسه آموزشی با گروه ھای 10 نفره در یک روزه 2 تا 3 ساعته برای بیمار یا عضو فعال خانواده برگزار می شود. در گروه کنترل مداخله ای صورت نمی گیرد و تمام مراقبتھای روتین پرستاری را دریافت می کنند.
متغیرهای پیامد اصلی
کیفیت زندگی؛ خودکارآمدی

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20181122041720N2
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2019-06-22, ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
زمان‌بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی: 2019-06-22, ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2019-06-22, ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
شیرین مددکار
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 38 3338 2382
آدرس ایمیل
shirinmadadkar@gmail.com
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2019-07-11, ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2019-09-11, ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیر آموزش چند رسانه ای در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
هدف اصلی مطالعه
حمایتی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
تشخیص قطعی سکته قلبی عروقی بستری در بخش ccu امکان برقراری ارتباط تلفنی دسترسی داشتن به رایانه
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
انصراف از همکاری مرگ بیمار طولانی شدن زمان بستری در بیمارستان
سن
از سن 45 ساله تا سن 88 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
نمونه ھا با روش نمونه گیری آسان و بر اساس معیارھای ورود به مطالعه وارد مطالعه خواھند گردید و براساس جدول اعداد تصادفی در گروھھای مذکور( مداخله و کنترل) قرار خواھند گرفت.
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
آدرس خیابان
رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
شهر
شهرکرد
استان
چهار محال و بختیاری
کد پستی
8813733395
تاریخ تایید
2019-06-09, ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
کد کمیته اخلاق
IR.IAU.SHK.REC.1398.001

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
انفارکتوس میوکارد
کد ICD-10
122.0
توصیف کد ICD-10
Myocardial infarction

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
کیفیت زندگی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله و یک ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه مینه سوتا

2

شرح متغیر پیامد
خودکارآمدی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله و یک ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه خودکارامدی شرر

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: در گروه مداخله یک جلسه آموزشی با گروه ھای 10 نفره از طریق نرم افزار چند رسانه ای تحت عنوان کارگاه آموزشی یک روزه 2 تا 3 ساعته برای بیمار و عضو فعال خانواده در تاریخ و ساعت ھماھنگ شده در کلاس آموزشی موجود در بخش برگزار می شود. در پایان کارگاه به سوالات بیمار وخانواده در ارتباط با محتوی آموزشی ارائه شده پاسخ داده میشود. ھمچنین فایل آموزشی به بیماران و ھمراه بیمار داده می شود تا در محیط منزل به مشاھده آن بپردازند.در گروه مداخله علاوه بر کارگاه آموزشی مداخله تلفنی نیز به مدت 1 ماه (ھفته ای یک مرتبه) توسط پژوھشگر صورت می گیرد. کیفیت زندگی و خودکارامدی بیماران پس از اتمام زمان مشخص (یک ماه) به ترتیب با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و کیفیت زندگی مینه سوتا در این گروه اندازه گیری و ثبت خواھد شد.
طبقه بندی
توانبخشی

2

شرح مداخله
گروه کنترل: در گروه کنترل مداخله ای صورت نمی گیرد و تمام مراقبتھای روتین پرستاری را دریافت می کنند. کیفیت زندگی و خودکارامدی بیماران پس از اتمام زمان مشخص (یک ماه) به ترتیب با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و کیفیت زندگی مینه سوتا در این گروه اندازه گیری و ثبت خواھد شد.
طبقه بندی
مصداق ندارد

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد
نام کامل فرد مسوول
شیرین مددکار
آدرس خیابان
خیابان پرستار، بیمارستان آیت الله کاشانی
شهر
شهرکرد
استان
چهار محال و بختیاری
کد پستی
8813733395
تلفن
+98 38 3336 1000
ایمیل
Kashani@skums.ac.it

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
دکتر حسین سازگار
آدرس خیابان
رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
شهر
شهرکرد
استان
چهار محال و بختیاری
کد پستی
8813733395
تلفن
+98 38 3336 1000
ایمیل
info@skums.ac.ir
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
خیر
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خصوصی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
شیرین مددکار
موقعیت شغلی
مربی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی
شهر
شهرکرد
استان
چهار محال و بختیاری
کد پستی
8813733395
تلفن
+98 38 3336 1000
ایمیل
shirinmadadkar@gmail.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
شیرین مددکار
موقعیت شغلی
مربی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی
شهر
شهرکرد
استان
چهار محال و بختیاری
کد پستی
8813733395
تلفن
+98 38 3336 1000
ایمیل
shirinmadadkar@gmail.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
شیرین مددکار
موقعیت شغلی
مربی
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
پرستاری
آدرس خیابان
رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی
شهر
شهرکرد
استان
چهار محال و بختیاری
کد پستی
8813733395
تلفن
+98 38 3336 1000
ایمیل
shirinmadadkar@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
پروتکل مطالعه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نقشه آنالیز آماری
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کد‌های استفاده شده در آنالیز
مصداق ندارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصداق ندارد
در حال خواندن...