چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در قصد بارداری در خانمهای دارای تک فرزند شهر قم
طراحی
پس از انتخاب تصادفی 10 پایگاه سلامت و با استفاده از اسامی ثبت شده در سامانه الکترونیکی پرونده خانوار و انتخاب تصادفی 20 زن در هر پایگاه که دارای تک فرزندواجدالشرایط بطور تصادفی سازی ساده در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 10نفر) قرار می گیرند.
نحوه و محل انجام مطالعه
پس از نمونه گیری در پایگاههای بهداشتی قم و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 52 سوالی محقق ساخته برای دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردیده و پس از نیازسنجی اولیه حداقل 4 جلسه آموزش برای گروه کنترل و افراد موثر در تصمیم گیری آنها انجام و بعد از سه ماه مجددا قصد بارداری زنان و تغییر در سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دوگروه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در نرم افزار تحلیل و دو گروه با هم مقایسه خواهند شد .
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
زنان18 تا 40 ساله دارای تک فرزند با سن حداقل 24 ماه ؛ و داشتن پرونده بهداشتی در مراکز سلامت و نداشتن قصد فرزندآوری در طی 3 سال آینده معیارهای خروج : ناباروری ثانویه، زنانی که منع بارداری مطلق دارند و یا نسبی دارند . زنانی که با همسرشان اختلاف دارند یا دچار یکی از آسیبهای اجتماعی هستند یا از روشهای پیشگیری از بارداری دائمی استفاده نمی کنند .
گروه‌های مداخله
جهت 50 خانم در گروه آزمون وافراد تاثیرگذار در قصد بارداری آنها بر اساس نیازسنجی اولیه , حداقل 4 جلسه آموزشی در گروههای 5 نفره برگزار می گرددو رسانه آموزشی در اختیارشان قرار می گیرد.. در 50 نفر گروه کنترل آموزشهای روتین انجام خواهد شد .
متغیرهای پیامد اصلی
فراوانی قصد باروری نمره آگاهی در مورد تبعات تک فرزندی نمره انگیزش نسبت به فرزند آوری

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
tpb
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20181105041558N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2019-03-26, ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
زمان‌بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی: 2019-03-26, ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2019-03-26, ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
معصومه فرشید مقدم
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 25 3774 3871
آدرس ایمیل
m.farshidmoghadam95@arakmu.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2019-01-30, ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2019-02-09, ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در قصد بارداری در خانمهای دارای تک فرزند
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی اثر مداخله آموزشی بر قصد بارداری زنان تک فرزند
هدف اصلی مطالعه
آموزشی/مشاوره‌ای
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
زنان18 تا40 ساله دارای تک فرزند که کودکشان حداقل 24 ماه سن دارد رضایت نمونه ها از شرکت درمطالعه داشتن پرونده بهداشتی در مراکز سلامت جامعه نداشتن قصد فرزندآوری در طی 3 سال آینده
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
ناباروری ثانویه، زنانی که منع بارداری مطلق دارند تا اطلاع ثانوی از بارداری منع شده اند زنانی که با همسرشان مشکل دارند یا دچار یکی از آسیبهای اجتماعی هستند از روشهای پیشگیری از بارداری دائمی استفاده نمی کنند عدم رضایت از شرکت در مطالعه عدم حضور مستمر زنان در جلسات آموزشی (غیبت بیش از یک جلسه )می باشد زنان مطلقه یا بیوه،
سن
از سن 18 ساله تا سن 40 ساله
جنسیت
مونث
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 100
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
در هر مرکز سلامت با استفاده از سامانه الکترونیکی پرونده سلامت اسامی زنان دارای تک فرزند فهرست می شود وبا استفاده از نمونه گیری تصادفی منظم 10 اسم انتخاب می گردد .سپس به روش شیریا خط 5 اسم بعنوان گروه مداخله و 5 اسم بعنوان گروه کنترل تعیین می گردند.
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موارد دیگر
سایر مشخصات طراحی مطالعه
یکی از اساتید مشاوره از کشور استرالیا هستند

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک
آدرس خیابان
اراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی
شهر
اراک
استان
مرکزی
کد پستی
٣٨١٩٦٩٣٣٤٥
تاریخ تایید
2018-09-16, ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
کد کمیته اخلاق
IR.ARAKMU.REC.1397.141

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
.
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
قصد باروری در زنان 18 تا 40 ساله دارای تک فرزند
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
سه ماه بعد از اتمام آخرین جلسه آموزشی
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه محقق ساخته

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
برای 50 زن در گروه مداخله و کسانی که بر قصد بارداری شدن این خانمها تاثیردارند، براساس ارزیابی نیازهای اولیه، حداقل 4 جلسه آموزشی در قالب گروه های 5 نفره برگزار می شود و رسانه آموزشی شامل کتاب و پمفلت پیامدهای تک فرزندی و عوارض بارداری در سنین بالا و فیلم تاثیر تک فرزندی بر سلامت خانواده در اختیارشان قرار می گیرد .اعضای گروه مداخله در هر زمان می توانند از مشاوره تلفنی مربی خود بهره مند باشند.
طبقه بندی
رفتاری

2

شرح مداخله
گروه کنترل: برای 50 خانم دارای تک فرزند درگروه کنترل فقط آموزشهای روتین ارایه می گردد
طبقه بندی
رفتاری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مرکز بهداشت استان قم
نام کامل فرد مسوول
معصومه فرشیدمقدم
آدرس خیابان
20 متری شهید بهشتی
شهر
قم
استان
قم
کد پستی
3719965654
تلفن
+98 25 3670 0427
ایمیل
qomoh1@yahoo.com
آدرس صفحه وب
http://oh.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=125&pageid=6637

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
محمد ارجمندزادگان
آدرس خیابان
میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک
شهر
اراک
استان
مرکزی
کد پستی
3848176341
تلفن
+98 86 3417 3639
فکس
ایمیل
research@arakmu.ac.ir
آدرس صفحه وب
https://arakmu.ac.ir/vcr/fa/page/3876/
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
دکتر محبوبه خورسندی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی
شهر
اراک
استان
مرکزی
کد پستی
38181-4-6851
تلفن
+98 86 3366 4615
ایمیل
khorsandi@arakmu.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
محبوبه خورسندی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی
شهر
اراک
استان
مرکزی
کد پستی
6851-4-38181
تلفن
+98 86 3366 4615
ایمیل
khorsandi@arakmu.ac.ir

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
معصومه فرشیدمقدم
موقعیت شغلی
دانشجو
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی
شهر
اراک
استان
مرکزی
کد پستی
6851438181
تلفن
+98 86 3366 4615
ایمیل
maasumeh_123@yahoo.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
پروتکل مطالعه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نقشه آنالیز آماری
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کد‌های استفاده شده در آنالیز
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
در حال خواندن...