چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی، ارزیابی نقش دو روش آموزش بهداشت دهان(متداول و استفاده از فیلم آموزشی) در بهبود و ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان به عنوان یکی از گروه های مهم هدف در جامعه می باشد.
طراحی
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 120دانش آموز ششم ابتدایی یکی از مدارس تهران که شرایط ورود به تحقیق را دارند، در تحقیق شرکت کرده و کلاس ها بطور تصادفی به گروه های مورد و شاهد تقسیم می شوند.
نحوه و محل انجام مطالعه
دانش آموزان به پرسشنامه ای حاوی 6 سوال چهار جوابی پاسخ خواهند داد که نمره آن به عنوان "پیش آزمون" و سه هفته پس از مداخله، مجددا به این پرسشنامه جواب می دهند که نمره آن به عنوان نمره "پس از آموزش"در نظر گرفته می شود.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
دانش آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی که داوطلب شرکت در تحقیق هستند.
گروه‌های مداخله
گروه مورد 1: آموزش توسط نمایش فیلم کارتون گروه مورد2: آموزش دندانپزشک توسط ماکت گروه کمترل: بدون مداخله
متغیرهای پیامد اصلی
تغییر آگاهی در زمینه بهداشت دهان

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20140318017053N8
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2018-01-27, ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
زمان‌بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی: 2018-01-27, ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2018-01-27, ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
فرنا سیار
نام سازمان / نهاد
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 21 2256 4571
آدرس ایمیل
f_sayar@dentaliau.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2017-11-22, ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2017-11-29, ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
2017-11-22, ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
2017-11-29, ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر دو روش آموزش بهداشت دهان بر میزان آگاهی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیر دو روش آموزش بهداشت برآگاهی دانش آموزان ابتدایی
هدف اصلی مطالعه
آموزشی/مشاوره‌ای
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
دانش آموزان پسر ششم ابتدایی
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
عدم رضایت شرکت در تحقیق
سن
از سن 11 ساله تا سن 13 ساله
جنسیت
مذکر
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 120
حجم نمونه تحقق یافته: 120
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
با پاکت مهرو موم شده هر کلاس وارد گروه موردنظر می شود
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه
اولین بار در ایران است که از روش انیمیشن(پویانمایی) در ارتقا آگاهی بهداشت دهان دانش آموزان ابتدایی استفاده می شود.

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس خیابان
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
19585175
تاریخ تایید
2017-11-12, ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
کد کمیته اخلاق
IR.IAU.DENTAL.REC.1396,33

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
آگاهی از بهداشت دهان
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
تغییر در آگاهی.
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
در شروع مطالعه و سه هفته پس از مداخلات.
نحوه اندازه‌گیری متغیر
نمره پرسشنامه.

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله اول: آموزش توسط فیلم آموزشی.
طبقه بندی
مصداق ندارد

2

شرح مداخله
گروه مداخله دوم: آموزش دندانپزشک با کاریرد ماکت.
طبقه بندی
مصداق ندارد

3

شرح مداخله
گروه کنترل: بدون آموزش
طبقه بندی
مصداق ندارد

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
فرنا سیار
آدرس خیابان
خیابان پاسداران، نیستان نهم، دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی، یخش پریودانتیکس
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
19585175
تلفن
+98 21 2256 4571
ایمیل
f_sayar@dentaliau.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
فرنا سیار
آدرس خیابان
دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی، خیابان پاسداران، نیستان نهم
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
19585175
تلفن
+98 21 2274 6248
ایمیل
f_sayar@dentaliau.ac.ir
ردیف بودجه
معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی
کد بودجه
2279608130002
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه آزا د اسلامی
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خصوصی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
فرنا سیار
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
جراح لثه
آدرس خیابان
دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی، بخش پریودانتیکس، خیابان پاسداران، نیستان نهم
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
19585175
تلفن
+98 21 2274 6248
ایمیل
f_sayar@dentaliau.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
فرنا سیار
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
جراح لثه
آدرس خیابان
دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی، بخش پریودانتیکس، خیابان پاسداران، نیستان نهم
شهر
تهزان
استان
تهران
کد پستی
19585175
تلفن
+98 21 2274 6248
ایمیل
f_sayar@dentaliau.ac.ir

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه آزاد اسلامی
نام کامل فرد مسوول
فرنا سیار
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
متخصص
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
جراح لثه
آدرس خیابان
دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی، خیابان پاسداران، نیستان نهم
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
19585175
تلفن
+98 21 2274 6248
ایمیل
f_sayar@dentaliau.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
پروتکل مطالعه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نقشه آنالیز آماری
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کد‌های استفاده شده در آنالیز
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
در حال خواندن...