چکیده پروتکل

چکیده
این مطالعه به صورت کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور انجام می شود. جامعه پژوهش شامل بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه در دو بیمارستان گلستان و امام خمینی شهر اهواز می باشند. بیماران واجد شرایط به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم می شوند. براساس مطالعات انجام شده، دو نوع روش ماساژ شکمی وجود دارد، ماساژ شکمی کلاسیک و ماساژ بر اساس اصل سیستم های کشبستی، پژوهش حاضر از ماساژ بر اساس اصل سیستمهای کشبستی استفاده می کند. این روش ماساژ شامل 5 مرحله ست، مرحله اول با حرکات مانند برس کشیدن روی پوست ناحیه شکم شروع می شود، مرحله دوم تغییر شکل انعطافی فاشیای تراکولومباربه صورت تغییر محل انجام می شود، مرحله سوم پوست ناحیه شکم به وسیله مالش دادن، با انعطاف تغییر شکل داده می شود مرحله چهارم شامل حرکات ضربه ای در امتداد زیر بغل از بالا به پایین و پایین به بالا و مرحله آخر مرحله آخر شامل تغيير شکل الاستيکی عضلات در فضاهای بينابينی است. وضعیت قرار گیری بیمار حین انجام ماساژ به صورت خوابیده به پشت و زاویه بین تخت و سر بیمار 30تا 45 درجه می باشد و همچنین پاهای بیمار برروی یک بالش قرار می گیرند، این وضعیت به شل شدن عضلات شکم کمک می کند برای هربیمار دوبار ماساژ به فاصله 2 ساعت انجام می شود و هرجلسه ماساژ حدود 20 دقیقه طول می کشد. این این اقدام طی 3 روز متوالی اجرا می شود. برای گروه کنترل مداخله ای صورت نمی گیرد. در هر روز قبل و بعد از ماساژ حجم غذای باقی مانده ی معده و اندازه دور شکم در گروه آزمون و کنترل حساب شده و با هم مقایسه می شوند.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2017062134641N2
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2017-07-26, ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
زمان‌بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2017-07-26, ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
علیرضا عبدی
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 83 3725 0111
آدرس ایمیل
arabdi@kums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2017-08-11, ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2017-11-11, ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر ماساژ شکم بر حجم غذای باقی مانده معده و اندازه دور شکم در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه.
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیر ماساژ شکمی بر حجم غذای باقی مانده ی معده
هدف اصلی مطالعه
حمایتی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
معیار های ورود به مطالعه:داشتن لوله ی بینی معده ای، کاهش سطح هوشیاری، نداشتن سابقه انجام رادیوتراپی در ناحیه شکم در 6 هفته ی گذشته، نداشتن انسداد روده، نداشتن جراحی در ناحیه شکم نبود اسهال، عدم وجود DVT، نداشتن آنوریسم، نداشتن آسیت، عدم دریافت هرگونه داروی موثر بر دستگاه گوارش معیار های خروج از مطالعه:انتقال بیمار به بخش های دیگر، مرگ، ترخیص،خارج کردن لوله ی معده ای، بیماران داری فشار داخل شکمی 12میلی متر جیوه و همچنین بیماران دچار سندرم کمپارتمان شکمی
سن
بدون محدودیت سنی
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
دو سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
شهر
کرمانشاه
کد پستی
6714634698
تاریخ تایید
2017-05-03, ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
کد کمیته اخلاق
Kums.rec.1396.31

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
ادم حاد ریه
کد ICD-10
150.1
توصیف کد ICD-10
Left ventricular failure

2

شرح
ضربه مغزی
کد ICD-10
s06.7
توصیف کد ICD-10
Intracranial injury with prolonged coma

3

شرح
نارسایی احتقانی قلبی
کد ICD-10
150.0
توصیف کد ICD-10
Congestive heart failure

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
حجم غذای باقی مانده ی معده
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله و بعد از مداخله طی هر روز به صورت جداگانه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
با استفاده از سرنگ مخصوص گاواژ

2

شرح متغیر پیامد
اندازه دور شکم
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مخداخله و بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
با استفاده از متر قابل انعطاف مخصوص

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: براساس مطالعات انجام شده، دو نوع روش ماساژ شکمی وجود دارد، ماساژ شکمی کلاسیک و ماساژ بر اساس اصل سیستم های کشبستی، پژوهش حاضر از ماساژ بر اساس اصل سیستمهای کشبستی استفاده می کند. این روش ماساژ شامل 5 مرحله ست، مرحله اول با حرکات مانند برس کشیدن روی پوست ناحیه شکم شروع می شود، مرحله دوم تغییر شکل انعطافی فاشیای تراکولومباربه صورت تغییر محل انجام می شود، مرحله سوم پوست ناحیه شکم به وسیله مالش دادن، با انعطاف تغییر شکل داده می شود مرحله چهارم شامل حرکات ضربه ای در امتداد زیر بغل از بالا به پایین و پایین به بالا و مرحله آخر شامل تغيير شکل الاستيکی عضلات در فضاهای بينابينی است. وضعیت قرار گیری بیمار حین انجام ماساژ به صورت خوابیده به پشت و زاویه بین تخت و سر بیمار 30تا 45 درجه می باشد و همچنین پاهای بیمار برروی یک بالش قرار می گیرند، این وضعیت به شل شدن عضلات شکم کمک می کند. برای هربیمار دوبار ماساژ به فاصله 2 ساعت انجام می شود و هرجلسه ماساژ حدود 20 دقیقه طول می کشد. این اقدام طی 3 روز متوالی اجرا می شود. در هر روز قبل و بعد از ماساژ حجم غذای باقی مانده ی معده و اندازه دور شکم در گروه آزمون و کنترل حساب شده و با هم مقایسه می شوند. برای اندازه گیری دور از متر 150 سانتی متری قابل انعطاف استفاده می شود. نقطه ی شروع جهت اندازه گیری فرورفتگی ناف بیمار است
طبقه بندی
پیشگیری

2

شرح مداخله
گروه کنترل: مراقبت‌های معمول را دریافت می‌کند، شامل تغییر پوزیشن، گاواژ، لاواژ و غیره.
طبقه بندی
پیشگیری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان گلستان اهواز
نام کامل فرد مسوول
علیرضا عبدی
آدرس خیابان
اهواز- منطقه گلستان-خیابان فروردین
شهر
اهواز

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
بهروز حمزه
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی
نام کامل فرد مسوول
علیرضا عبدی
موقعیت شغلی
دکترای آموزش پرستاری/عضو هیئت علمی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری کرمانشاه کرمانشاه ایران
شهر
کرمانشاه
کد پستی
00988338279394
تلفن
+98 83 3835 8258
فکس
ایمیل
arabdi@kums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
علیرضا عبدی
موقعیت شغلی
دکترای آموزش پرستاری
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، گروه پرستاری
شهر
کرمانشاه
کد پستی
00988338279394
تلفن
+98 83 3835 8258
فکس
ایمیل
arabdi@kums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده پرستاری و مامایی
نام کامل فرد مسوول
علیرضا عبدی
موقعیت شغلی
دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
کرمانشاه، بلوار عشایر، دانشکده پرستاری و مامایی ، دپارتمان پرستاری
شهر
کرمانشاه
کد پستی
00988338279394
تلفن
+98 83 3835 8258
فکس
ایمیل
arabdi@kums.ac.ir
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...