چکیده پروتکل

چکیده
هدف کلی مطالعه تعیین تاثیر آموزش مبتنی برمدل فرانظریه ای بر دانش، نگرش وتصمیم گیری زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکزمنتخب سلامت جامعه در شهرستان آمل نسبت به فرزندآوری می باشد. اهداف اختصاصی این طرح تعیین ومقایسه نگرش، دانش، موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی ومراحل تغییررفتارنسبت به فرزند آوری در2 گروه آزمون وکنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی می باشد. نوع این مطالعه تجربی بوده، روش نمونه گیری چند مرحله ای وبصورت تصادفی ساده وتعداد نمونه ها76 نفر در هر گروه (کلا 152 نفر) می باشد که ازدو مرکز سلامت جامعه شهری آمل بصورت تصادفی انتخاب می شوند. معیارهای ورود شامل تاهل؛ بارور بودن؛ سالم بودن؛ سن 18 تا 35 سال و معیار های خروج شامل تعارضات شدید زناشویی و ممنوعیت جهت فرزندآوری می باشد. جلسات آموزشی 5 جلسه یک ساعته وبا روشهای مختلف سخنرانی با نمایش اسلاید (با موضوعات اهمیت وفواید فرزندآوری، سبک زندگی سالم قبل ازبارداری، مشاوره پیش ازلقاح و...)، فیلم، پرسش وپاسخ، جلسات گروههای کوچک می باشد. پیامدهای اولیه دانش ونگرش نسبت به فرزندآوری وپیامدهای ثانویه، سازه های مراحل تغییررفتار، خودکارآمدی وموازنه تصمیم گیری می باشد. متغیرمستقل آموزش براساس مدل فرانظریه ای ومتغیرهای وابسته نگرش ودانش نسبت به فرزندآوری، خودکارآمدی، موازنه تصمیم گیری و مراحل تغییررفتاراست

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
-
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2017083131117N4
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2017-10-27, ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2017-10-27, ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
صغری خانی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 11 3336 8918
آدرس ایمیل
s.khani@mazums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2017-10-07, ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2018-06-05, ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
تأثیرآموزش مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر دانش، نگرش و تصمیم گیری زنان سنین باروری نسبت به فرزند آوری
عنوان عمومی کارآزمایی
تأثیرآموزش بردانش، نگرش و تصمیم گیری زنان نسبت به فرزند آوری
هدف اصلی مطالعه
پیشگیری
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط ورودبه مطالعه: تأهل؛ زندگی با همسر؛ سن 18 تا 35 سال؛ باروربودن؛ داشتن حداکثر2 فرزند؛ گذشت حداقل یکسال از ازدواج؛ استفاده از روش پیشگیری از بارداری؛ فاصله بارداری بیش از3 سال؛عدم برنامه ریزی برای بارداری فعلی یا بعدی علیرغم تمایل به داشتن فرزند؛ دسترسی به تلفن همراه؛ قرارداشتن در گروه های پیش تفکر، تفکرو آمادگی براساس مدل فرانظریه ای . شرایط خروج از مطالعه: شرکت در اولین جلسه آموزشی؛ عدم تمایل زن یا همسرش جهت مشارکت در طرح پژوهشی؛ ناباروری؛ تعارضات شدید خانوادگی؛ بیش از3 بار سزارین؛ ابتلا به بیماری زمینه ای خاص و هر نوع ممنوعیتی جهت فرزندآوری
سن
از سن 18 ساله تا سن 35 ساله
جنسیت
مونث
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 152
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
دارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه
جدول اعداد تصادفی استفاده خواهد شد.

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس خیابان
ساری میدان معلم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
شهر
ساری
کد پستی
تاریخ تایید
2017-08-13, ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
کد کمیته اخلاق
IR.MAZUMS.REC.1396.3112

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
فرزندآوری
کد ICD-10
-
توصیف کد ICD-10
-

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
دانش نسبت به فرزندآوری
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل ازمداخله، 3 و6 ماه پس ازاتمام مداخله آموزشی
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش نامه محقق ساخته روانسنجی شده دانش فرزندآوری و پرسش نامه نگرش نسبت به فرزندآوری (فاطمه سادات موسوی)

2

شرح متغیر پیامد
نگرش نسبت به فرزندآوری
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله، 3 و 6 ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش نامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
سازه مراحل تغییررفتار
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل ازمداخله، 3 و6 ماه پس ازاتمام مداخله آموزشی
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش نامه تصمیم گیری جهت فرزندآوری براساس مدل فرانظریه ای (دکترابوالحسن نقیبی)

2

شرح متغیر پیامد
سازه خودکارآمدی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله، 3 و 5 ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه تصمیم گیری فرزندآوری

3

شرح متغیر پیامد
سازه تصمیم گیری در باره فرزندآوری
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله، 3 و 5 ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه تصمیم گیری فرزندآوری

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه کنترل آموزشهای رایج جهت ترویج فرزندآوری براساس سیاستهای جدید جمعیتی را طبق دستورالعمل وزارت بهداشت از مرکز مربوطه همزمان با گروه مداخله دریافت خواهند کرد.
طبقه بندی
رفتاری

2

شرح مداخله
گروه مداخله: این گروه آموزشهای متناسب با مرحله رفتاری خود را بصورت 2 جلسه گروه پیش تفکر(با موضوعات: اهمیت فرزندآوری ازدیدگاه جامعه شناسی، آگاهی ازفواید فرزندآوری وعواقب تاخیردر فرزندآوری، قطع روش های پیشگیری از بارداری، سبک زندگی سالم قبل از بارداری)، 2 جلسه گروه تفکر(با موضوعات: ،قطع روشهای پیشگیری ازبارداری سبک زندگی سالم، مشاوره ی پیش ازلقاح) و 1 جلسه گروه آمادگی (با موضوعات: تاکیدبرمشاوره ی پیش ازلقاح، مراحل رشد جنین، توجه به سلامت مادروجنین و بحث تراتوژنها، آموزش علایم بارداری وچگونگی مواجهه با آن، اهمیت غربالگریهای جنین درطی بارداری، مراقبتهای صحیح بارداری جهت فرزندآوری) با روشهای مختلف سخنرانی با نمایش اسلاید، پرسش وپاسخ، نمایش فیلم، جلسات گروههای کوچک دریافت خواهند کرد. هرجلسه به مدت 60 دقیقه خواهد بود. در پایان هر جلسه پمفلتی حاوی خلاصه مطالب آموزشی آن جلسه ارائه خواهد شد. پس ازاتمام برنامه آموزشی پیامک های آموزشی بصورت هفتگی ارائه خواهد شد. درصورت نیاز گروه آزمون می توانند بصورت تلفنی یا پیامکی مشاوره دریافت کنند.
طبقه بندی
رفتاری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
دو مرکز بهداشتی درمانی شهر آمل
نام کامل فرد مسوول
آدرس خیابان
شهر
آمل

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر عنایتی
آدرس خیابان
میدان معلم. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شهر
ساری
ردیف بودجه
کد بودجه
1396.3112
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری
نام کامل فرد مسوول
دکتر صغری خانی
موقعیت شغلی
دکترای تخصصی/مجری
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار امیرمازندرانی. خیابان وصال، ددانشکده پرستاری و مامایی مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری
شهر
ساری
کد پستی
تلفن
+98 11 3335 8918
فکس
ایمیل
s.khani@mazums.ac.ir, khanisog343@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر صغری خانی
موقعیت شغلی
دکترای تخصصی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار امیرمازندرانی، خیابان وصال، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری
شهر
ساری
کد پستی
تلفن
+98 11 3336 8918
فکس
ایمیل
s.khani@mazums.ac.ir, khanisog343@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر صغری خانی
موقعیت شغلی
دکترای تخصصی/مجری طرح
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار امیرمازندرانی، خیابان وصال، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری
شهر
ساری
کد پستی
تلفن
+98 11 3336 8918
فکس
ایمیل
s.khani@mazums.ac.irkhanisog343@gmail.com
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...