چکیده پروتکل

چکیده
1) هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر برنامه ی زندگی باروری بر دانش و نگرش زنان در مورد باروری سالم می باشد. (2) طراحی: نوع مطالعه، کارآزمایی بالینی شاهددار می باشد . (3) مکان و روش مطالعه: مرکز بهداشتی-درمانی شماره 7 شهر ساری، مازندران. 183 زن به طور تصادفی در یکی از سه گروه مداخله (61 نفر)، و دو گروه کنترل هرکدام 61 نفر قرار خواهند گرفت. 4) زنان در سنین باروری 44-15 سال که برای دریافت خدمات پاپ اسمیر، واکسیناسیون و چک اپ روتین به مرکز بهداشتی درمانی شماره 7 مراجعه خواهند کرد. 5) در ویزیت اولیه گروه مداخله مشاوره ی 15-5 دقیقه ایی به همراه یک بروشور حاوی اطلاعات اموزشی مربوط به باروری سالم دریافت می دارند. هر سه گروه مطالعه مراقبت های روتین خود را دریافت خواهند داشت. ابزار مطالعه پرسشنامه ی محقق ساخته است که با مروری بر مطالعات موجود تهیه شده است. پرسشنامه ها از نظر روایی و پایایی مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. پرسشنامه شامل سوالات دموگرافیک، سابقه ی باروری، دانش و نگرش در مورد باروری سالم می باشد. ضمنا نظر افراد گروه مداخله در مورد مداخله پرسیده خواهد شد. 6) پیامد اصلی مطالعه: دانش مصرف اسید فولیک قبل از بارداری و نیز دانش زنان در مورد باروری سالم

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2016091929880N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2016-11-14, ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2016-11-14, ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
انسیه فولادی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 11 3336 7342
آدرس ایمیل
ensieh.fooladi@mazums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، مازندران، ایران
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2016-10-03, ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2017-04-03, ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر برنامه ی زندگی باروری بر دانش و نگرش زنان در مورد باروری سالم.
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر برنامه ی زندگی باروری بر دانش و نگرش زنان در مورد باروری سالم.
هدف اصلی مطالعه
حمایتی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه: زنان 44-15 ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی - درمانی شماره ی 7 شهر ساری؛ شرایط عمده خروج از مطالعه: استفاده از روش های دایمی پیشگیری از بارداری
سن
از سن 15 ساله تا سن 44 ساله
جنسیت
مونث
فاز مطالعه
3
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 183
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس خیابان
مازندران، ساری، خیابان معلم، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شهر
ساری
کد پستی
4816715793
تاریخ تایید
2016-10-02, ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
کد کمیته اخلاق
IR.MAZUMS.REC.95.2535

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
مشاوره تنظیم خانواده
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
دانش زنان در مورد مصرف اسیدفولیک قبل از بارداری و باروری سالم
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل و 2 ماه پس از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
نگرش زنان در مورد باروری سالم و ارزیابی مداخله از نظر شرکت کنندگان در مطالعه
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
2 ماه پس از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
بعد از پرکردن پرسشنامه در ابتدای مطالعه و دریافت مراقبت های لازم، افراد گروه مداخله مشاوره ی مبتنی بر برنامه ی زندگی باروری ، که در یک جلسه و به مدت 15-5 دقیقه ارائه میشود، بهمراه بروشور اموزشی دریافت خواهند کرد.
طبقه بندی
پیشگیری

2

شرح مداخله
گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت خواهند نمود
طبقه بندی
پیشگیری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مرکز بهداشتی-درمانی شماره 7 ساری
نام کامل فرد مسوول
دکتر انسیه فولادی
آدرس خیابان
مازندران، ساری، خیابان وصال، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه
شهر
ساری

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
احمدعلی عنایتی
آدرس خیابان
مازندران،ساری، خیابان معلم،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شهر
ساری
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر انسیه فولادی
موقعیت شغلی
دکتری تخصصی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
مازندران، ساری، خیابان وصال، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه
شهر
ساری
کد پستی
4816715793
تلفن
+98 11 3336 7342
فکس
ایمیل
ensieh.fooladi5@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر انسیه فولادی
موقعیت شغلی
دکتری بهداشت باروری
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
مازندران ، ساری، خیابان وصال، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه
شهر
ساری
کد پستی
4816715793
تلفن
+98 11 3336 7342
فکس
ایمیل
ensieh.fooladi5@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نام کامل فرد مسوول
دکتر انسیه فولادی
موقعیت شغلی
دکتری تخصصی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
مازندران، ساری، خیابان وصال، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه
شهر
ساری
کد پستی
4816715793
تلفن
+98 11 3336 7342
فکس
ایمیل
ensieh.fooladi5@gmail.com
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...