چکیده پروتکل

چکیده
اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني است. گروه مطالعه، نمونه ای از پزشکان عمومي شاغل در مراکز بهداشتي درماني دولتي شهر تهران مي باشند. داده ها بوسيله يک پرسشنامه که توسط خود پزشک تکميل مي گردد، جمع آوري مي شود. در شهر تهران هفت شبکه و مرکز بهداشت وجود دارد که بر مراکز تحت نظر خود مدیریت می کنند .نمونه گیری چند مرحله ای (Multi stage sampling) برای تقسیم مراکز به طور تصادفی صورت می گیرد. سپس به دو گروه مداخله(A وB) تقسیم میشوند. در گروه اول، پزشکان تحت آموزش الکترونیک از طریق اپلیکیشن تلفن هوشمند قرار میگیرند.(135 نفر) و هفته ای دو پیغام از طریق این نرم افزار برای آنها ارسال میشود. و درگروه دوم، (100 نفر)پزشکان تحت آموزش سنتی (کتاب و آموزش حضوری) هستند. گروه B در یک جلسه ارتقاء سلامت دهان شرکت خواهند کرد و هر ماه یک یاداور پیامکی برای آنها ارسال خواهد شد. طی تحقیق، ابتدا پرسشنامه با همکاری کارکنان "آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت" مراکز در اختیار کل افراد شرکت کننده در مطالعه قرار داده خواهد شد تا پاسخ دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها،نرم افزارها روی تلفن همراه افراد گروه A نصب خواهد شد و استفاده از ان آموزش داده خواهد شذ. یک بوکلت آموزشی درزمینه سلامت دهان برای گروههای مداخله(B) توزیع خواهد شد و یک جلسه آموزشی برای ایشان برگزار خواهد شد. این جلسه، دو هفته بعد برای کسانی که موفق به شرکت نشده اند، تکرار خواهد شد و نهایتاً چهار ماه بعد پرسشنامه مجدداً به کل شرکت کنندگان داده می شود تا پاسخ دهند. به علاوه، میزان تغییرات در ارجاع برای استفاده از خدمات دندانپزشکی ازطریق پرسش از مراجعین پزشکان در هر دو مرحله اولیه و نهایی ارائه پرسشنامه بررسی می شود. در تمام مراحل فردي که اطلاعات آماري را ارزيابي و آناليز مي کند از گروه بندي مراکز بي اطلاع (blind) است. پیامد اولیه این مطالعه افزایش دانش و نگرش و رفتار پزشکان عمومی در ارتباط با سلامت دهان و دندان کودکانانیست که تخت معاینه قرار خواهند داد.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2016091029765N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2016-11-09, ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2016-11-09, ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
محمد رضا خامی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 21 8801 5960
آدرس ایمیل
mkhami@tums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
هزینه ها از طریق مرکزتحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تامین خواهد شد.
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2016-10-10, ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2017-10-10, ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
مقایسه آموزش پزشکان در حوزه سلامت دهان کودکان از طریق نرم افزارهای تلفن هوشمند با روشهای معمول بازآموزی در شهر تهران
عنوان عمومی کارآزمایی
آموزش الکترونیک پزشکان در حوزه سلامت دهان و دندان کودکان
هدف اصلی مطالعه
تحقیقات در سیستم ارایه خدمات سلامت
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط ورود: پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی شهر تهران; شرایط خروج: عدم اشتغال در مراکز بهداشتی شهر تهران
سن
بدون محدودیت سنی
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 235
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه
تصادفی سازی با پاکت در بسته

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
;کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس خیابان
بلوار کشاورز. نبش قدس. سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
تاریخ تایید
2016-04-02, ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
کد کمیته اخلاق
IR.TUMS.REC.1395.2252

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
دانش و نگرش و عملکرد پزشکان در خصوص سلامت دهان و دندان کودکان
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
دانش پزشکان در حوزه سلامت دهان و دندان کودکان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
4 ماه بعد از شروع مطالعه یکبار سنجیده میشود
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

2

شرح متغیر پیامد
نگرش پزشکان در حوزه سلامت دهان و دندان کودکان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
4 ماه بعد از شروع مطالعه یکبار سنجیده میشود
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

3

شرح متغیر پیامد
عملکرد پزشکان در حوزه سلامت دهان و دندان کودکان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
4 ماه بعد از شروع مطالعه یکبار سنجیده میشود
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
تمايل پزشکان براي انجام اعمال مربوط به سلامت دهان و پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان، اسکرين دهان، تخمين ريسک و ارجاع به دندانپزشک، طي انجام اعمال کلينيکي.
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
4 ماه بعد از شروع مطالعه یکبار سنجیده میشود
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

2

شرح متغیر پیامد
موانع موجود عليه انجام اعمال پيشگيرانه سلامت دهان توسط پزشکان از ديد خودشان.
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
4 ماه بعد از شروع مطالعه یکبار سنجیده میشود
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
در گروه اول، پزشکان تحت آموزش الکترونیک از طریق اپلیکیشن تلفن هوشمند قرار میگیرند. و هفته ای دو پیغام از طریق این نرم افزار برای آنها ارسال میشود.
طبقه بندی
غیره

2

شرح مداخله
درگروه دوم، پزشکان تحت آموزش سنتی (کتاب و آموزش حضوری) هستند. این گروه در یک جلسه ارتقاء سلامت دهان شرکت خواهند کرد و هر ماه یک یاداور پیامکی برای آنها ارسال خواهد شد.
طبقه بندی
غیره

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
دکتر شریعتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس خیابان
شهر
تهران

2

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام کامل فرد مسوول
دکتر عرشی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس خیابان
شهر
تهران

3

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام کامل فرد مسوول
دکتر جنیدی جعفری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس خیابان
شهر
تهران

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی
نام کامل فرد مسوول
خانم دکتر خورشیدی
آدرس خیابان
خیابان قدس. مرکز تحقیقات سلامت دهان و دندان
شهر
تهران
ردیف بودجه
-
کد بودجه
--
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
مائده بنابی
موقعیت شغلی
دانشجوی مقطع پی اچ دی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
امیرآباد شمالی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
+98 21 8801 5960
فکس
ایمیل
maede.b@gmail.com
آدرس صفحه وب
m-bonabi@razi.tums.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کامل فرد مسوول
محمد رضا خامی
موقعیت شغلی
دانشیار
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
امیرآباد شمالی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
+98 21 8801 5960
فکس
ایمیل
mkhami@tums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده دندانپزشکی
نام کامل فرد مسوول
مائده بنابی
موقعیت شغلی
دانشجوی پی اچ دی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
انتهای امیرآباد شمالی. دانشکده دندانپزشکی تهران
شهر
تهران
کد پستی
1439955991
تلفن
+98 21 8801 5960
فکس
-
ایمیل
maede.b@gmail.com
آدرس صفحه وب
-

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...