چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
تعیین تاثیر مشاوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و تنظیم هیجان ماماهای شاغل در بیمارستانهای شهر زنجان
طراحی
در این مطالعه 60 نفر ماما که در پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن نمره بالای 28 دریافت کرده اند وارد مطالعه می شوند و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند و به هر یک از شرکت کنندگان یک کد اختصاص داده می شود.
نحوه و محل انجام مطالعه
جامعه پژوهش شامل کلیه ماماهای شاغل در بخشهای زایمان بیمارستانهای شهر زنجان خواهد بود. با انجام هماهنگی های لازم با مدیر خدمات پرستاری و مسئولین بخشهای زایمان بیمارستانهای آیت اله موسوی و امام حسین همکاری آنها در پژوهش جلب خواهد شد. نمونه گیری به صورت سرشماری و تخصیص افراد به صورت بلوکه تصادفی خواهد بود. قبل از مداخله، پژوهشگر با معرفی خود و توضیح پیرامون موضوع پژوهش و هدف از انجام آن، رضایت نمونه های پژوهش را جهت شرکت در پژوهش جلب و بر محرمانه بودن اطلاعات تاکید خواهد کرد. مداخله در هشت جلسه یک و نیم ساعته در قالب مشاوره گروهی به صورت یک جلسه در هفته که توسط پژوهشگر ارائه خواهد شد، انجام می شود.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیارهای ورود به مطالعه: 1) داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر مامایی 2) کسب نمره بالای 28 از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن 3) داشتن یکسال سابقه کار در بخشهای زنان و زایمان 4) رضایت کتبی جهت شرکت در مطالعه 5) تمایل به شرکت منظم در جلسات گروهی 6) عدم سوء مصرف سیگار و مواد مخدر 7) سکونت در شهر زنجان معیارهای خروج از مطالعه: 1) عدم تمایل برای ادامه مطالعه 2) غیبت بیش از دو جلسه در جلسات مشاوره 3) تکمیل ناقص پرسش نامه )بصورتی که بیش از 20 درصد سوالات بدون پاسخ مانده باشد(. 4) خارج شدن از مطالعه در صورت تشخیص اختلالات روانی در هر مرحله
گروه‌های مداخله
.مداخله در هشت جلسه یک و نیم ساعته در قالب مشاوره گروهی به صورت یک جلسه در هفته که توسط پژوهشگر ارائه خواهد شد، انجام می شود. افراد گروه کنترل هیچ مشاوره ای دریافت نخواهند کرد
متغیرهای پیامد اصلی
کاهش استرس

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
MBSR
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20160608028352N6
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2018-01-08, ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 2018-01-08, ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2018-01-08, ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
رقیه خرقانی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 24 3314 8144
آدرس ایمیل
r.kharaghani@zums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2018-01-05, ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2018-03-06, ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
تاثیر مشاوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و تنظیم هیجان ماماها
عنوان عمومی کارآزمایی
بررسی تاثیر مشاوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و تنظیم هیجان ماماها
هدف اصلی مطالعه
آموزشی/مشاوره‌ای
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر مامایی کسب نمره بالای 28 از پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن داشتن یکسال سابقه کار در بخشهای زنان و زایمان جنسیت مونث علاقه مندی جهت شرکت در جلسات مشاوره عدم سوء مصرف سیگار و مواد مخدر سکونت در شهر زنجان عدم شرکت در سایر جلسات مشاوره در دو ماه اخیر عدم وجود شرایط استرس زای دیگر در زندگی مانند طلاق یا مرگ یکی از عزیزان
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
خارج شدن از مطالعه در صورت تشخیص اختلالات روانی در هر مرحله عدم تمایل برای شرکت در مطالعه تکمیل ناقص پرسش نامه بصورتی که بیش از 20% سوالات بدون پاسخ باشد
سن
بدون محدودیت سنی
جنسیت
مونث
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
روش نمونه گیری سرشماری و شامل ماماهای شاغل در دو بیمارستان آیت الله موسوی و امام حسین خواهد بود که نمره آنها در پرسشنامه استرس ادراک شده بالای خط برش 28 باشد و سایر ویژگیهای ورود به مطالعه را داشته باشند. این افراد با روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت بلوکه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده خواهند شد
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

1

نام مرکز ثبت بین‌المللی
مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران
شماره ثبت در مرکز ثبت بین‌المللی
A-11-980-11
تاریخ ثبت در مرکز ثبت بین‌المللی
2017-11-21, ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زنجان
آدرس خیابان
ضلع شمالی بلوار آزادی
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تاریخ تایید
2017-12-13, ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد کمیته اخلاق
ZUMS.REC.1396.237

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
استرس
کد ICD-10
F43.2
توصیف کد ICD-10
Adjustment disorders

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
استرس ادراک شده
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله و پس از مداخله و سه ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
تنظیم هیجان
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله، پس از مداخله و سه ماه پس از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش نامه تنظیم هیجان گرتز و روئمر

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
30 نفر گروه کنترل و 30 نفر مداخله گروه کنترل هیچ مشاوره ای دریافت نخواهند کرد
طبقه بندی
رفتاری

2

شرح مداخله
گروه مداخله: افراد گروه مداخله در هشت جلسه یک و نیم ساعته مشاوره گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی که همگی توسط پژوهشگر ارائه خواهد شد، شرکت داده خواهند شد. تعداد جلسات با توجه به مطالعاتی که با رویکرد مشاوره ای مشابه رویکرد پژوهشگر به مداخله پرداخته بودند، تعیین گردید. جلسات مشاوره در محل کلاسهای آمادگی برای زایمان بیمارستان آیت اله موسوی تشکیل و با نظارت استاد مشاورطبق پروتکل (مدیریت شناختی – رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی) برگزار خواهد شد.
طبقه بندی
رفتاری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بخش زایمان بیمارستانهای آیت اله موسوی
نام کامل فرد مسوول
فاطمه آقامحمدی
آدرس خیابان
زنجان جاده گاوازنگ بیمارستان آیت اله موسوی
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تلفن
+98 24 3313 1000
ایمیل
fateme_am@yahoo.com

2

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بخش زایمان بیمارستان امام حسین
نام کامل فرد مسوول
فاطمه آقامحمدی
آدرس خیابان
بیمارستان امام حسین، سه راه امجدیه، ابتدای کوی فرهنگ
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4519786911
تلفن
+98 24 3301 1000
ایمیل
fateme_am@yahoo.com

3

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بخشهای زایمان بیمارستانهای آیت اله موسوی و امام حسین
نام کامل فرد مسوول
فاطمه آقامحمدی
آدرس خیابان
زنجان جاده گاوازنگ بیمارستان آیت اله موسوی
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تلفن
+98 24 3342 0651
ایمیل
fateme_am@yahoo.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
دکتر علیرضا شغلی
آدرس خیابان
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تلفن
+98 24 3342 0651
ایمیل
r.kharaghani@yahoo.com
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
فاطمه آقامحمدی
موقعیت شغلی
کارشناس مامایی
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
مامایی
آدرس خیابان
زنجان . شهرک کارمندان، دانشکده پرستاری مامایی
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تلفن
+98 912 742 9115
فکس
ایمیل
fateme_am@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
دکتر رقیه خرقانی
موقعیت شغلی
دکترای بهداشت باروری
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
سلامت باروری
آدرس خیابان
زنجان، شهرک کارمندان، دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تلفن
+98 24 3314 8300
فکس
ایمیل
r.kharaghani@zums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
دکتر رقیه خرقانی
موقعیت شغلی
دکتری بهداشت باروری/استاد راهنما
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
سلامت باروری
آدرس خیابان
زنجان، شهرک کارمندان، دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
شهر
زنجان
استان
زنجان
کد پستی
4515613191
تلفن
+98 912 562 5984
فکس
ایمیل
r.kharaghani@zums.ac.ir
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
خیر - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود ندارد
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کد‌های استفاده شده در آنالیز
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
بخشی از داده ها مرتبط با پیامد اصلی به اشتراک گذاشته خواهد شد.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
شروع دوره دسترسی از سال 1398
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
اطلاعات برای محققین شاغل در موسسات دانشگاهی و علمی در دسترس خواهد بود.
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
کاربرد این نوع مشاوره بر روی گروه هدف دیگر
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
از طریق آدرس پست الکترونیک
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
از طریق ایمیل و بلافاصله بعد از اطمینان از طرح مورد استفاده، جواب داده خواهد شد.
سایر توضیحات
-
در حال خواندن...