چکیده پروتکل

چکیده
هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برانجام مراقبتهای پیش از بارداری، ( معیارهای ورود به مطالعه شامل: کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک مشاوره ازدواج، داشتن سواد خواندن نوشتن، رضایت جهت حضور در برنامه آموزشی می باشند). معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل: عدم حضور مستمر زنان در جلسات آموزشی (غیبت بیش از یک جلسه در مداخلات آموزشی)، عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه، در دسترس نبودن زنان در هنگام تکمیل پرسشنامه پس آزمون، می باشند. جامعه آماری شامل 110نفر از زنان شهر اسدآباد می باشد. که در ابتدای کار، به طور تصادفی ساده از بین مراجعین به مرکز مشاوره ازدواج انتخاب می شوند. گروه مداخله و گروه کنترل به تعداد 60 نفر برای هر کدام از گروه ها انتخاب گردیدند. برای 60 نفر گروه مداخله، با محتوای آموزشی درخصوص اهمیت مراقبت های پیش از بارداری، هم به صورت آموزش حضوری با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی و هم دادن جزوه و پمفلت آموزشی برگزار می گردد و در پایان بعد از سه ماه فاصله گذاری، پرسشنامه هایی در این خصوص توسط زنان شرکت کننده پر می گردد و بسته آموزشی داده شده به گروه مداخله به گروه شاهد نیز داده می شود. پیامد اولیه: افزایش پوشش مراقبتهای پیش از بارداری پیامد ثانویه: افزایش آگاهی؛ نگرش؛ هنجارهای انتزاعی؛ کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2015121425529N1
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2016-04-17, ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
زمان‌بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2016-04-17, ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
مریم ولایی عزیز
نام سازمان / نهاد
علوم پزشکی اراک
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 81 3311 6323
آدرس ایمیل
m.valaeeaziz@arakmu.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2015-07-23, ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2015-11-21, ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برانجام مراقبتهای پیش از بارداری
عنوان عمومی کارآزمایی
تاثیر آموزش به روش سخنرانی، پرسش و پاسخ در زمینه افزایش پوشش مراقبت های پیش از بارداری
هدف اصلی مطالعه
پیشگیری
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
معیارهای ورود به مطالعه شامل: کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک مشاوره ازدواج، داشتن سواد خواندن نوشتن، رضایت جهت حضور در برنامه آموزشی می باشند. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل: عدم حضور مستمر زنان در جلسات آموزشی (غیبت بیش از یک جلسه در مداخلات آموزشی)، عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه، در دسترس نبودن زنان در هنگام تکمیل پرسشنامه پس آزمون، می باشند.
سن
از سن 94 ساله
جنسیت
مونث
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 110
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
دانشگاه علوم پزشکی اراک
آدرس خیابان
اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشگاه علوم پزشکی اراک
شهر
اراک
کد پستی
3818146851
تاریخ تایید
2015-07-06, ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
کد کمیته اخلاق
IR.ARAKMU.RCE.1394.281

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برانجام مراقبت های پیش از بارداری
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده مراقبت پیش از بارداری
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه مورد و شاهد
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
آگاهی، نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل و بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه کنترل:پس از انجام مداخله آموزشی یک نمونه پمفلت مختصر از مطالب آموزشی به زنان گروه کنترل هم ارایه می شود.
طبقه بندی
پیشگیری

2

شرح مداخله
گروه مداخله :با توجه به نیاز سنجی آموزشی انجام شده مطالب آموزشی ارایه و به صورت جلسات حضوری همراه با کتابچه آموزشی و پمفلت و فیلمهای آموزشی مطالب به زنان توسط محقق و از طریق روش سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی آموزش داده می شود .
طبقه بندی
پیشگیری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مشاوره ازدواج
نام کامل فرد مسوول
مریم ولایی عزیز
آدرس خیابان
میدان امام مرکز مشاوره ازدواج
شهر
اسدآباد

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
آقای دکتر محمد رفیعی
آدرس خیابان
دانشگاه علوم پزشکی اراک، میدان بسیج، مجتمع آموزشی پردیس، معاونت آموزش و تحقیقات
شهر
اراک
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
مریم ولایی عزیز
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان، دانشکده بهداشت
شهر
اسدآباد
کد پستی
6541753145
تلفن
+98 81 3311 6323
فکس
+98 81 3312 2215
ایمیل
m.valaeeaziz@arakmu.ac.ir; valaee.20@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
دکتر محبوبه خورسندی
موقعیت شغلی
دکتری/ دانشیار
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان، دانشکده بهداشت
شهر
اراک
کد پستی
3818146851
تلفن
+98 868633686443
فکس
+98 86 3368 6443
ایمیل
Khorsandi.mahboobeh@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام کامل فرد مسوول
مریم ولایی عزیز
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
میدان امام، شهرک احمد خمینی
شهر
اسداباد
کد پستی
6541753145
تلفن
+98 81 3311 6323
فکس
+98 81 3312 2215
ایمیل
m.valaeeaziz@arakmu.ac.ir; valaee.20@gmail.com
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...