چکیده پروتکل

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر اضافه کردن تحریک الکتریکی از طریق پوست به تمرینات کششی بر تغیرات دامنه حرکتی مچ پا در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت های ویژه انجام خواهد شد.این پژوهش یک کارآزمایی بالینی یک سو کوراست .جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر کرمانشاه می باشد. تعداد 36 نفر از بیماران به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی بلوکی جایگشتی در دو گروه مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت. قبل از مداخله میزان دورسی فلکش مچ پا با استفاده از گونیامتر استاندارد، اندازه‌گیری می‌شود. در گروه مداخله جریان TENS به مدت 30 دقیقه همراه با تمرینات کششی در ناحیه مچ پا اعمال می‌شود . در گروه کنترل تمرینات کششی در ناحیه مچ پا انجام می‌شود. در هر دو گروه تمرینات کششی به‌صورت ۳ بار در هفته به مدت ۲ هفته هر بار 10 دقیقه انجام می‌شود. بعد از پایان مداخلات میزان دورسی فلکشن مچ پا با استفاده از گونیامتر استاندارد اندازه‌گیری می‌شود و تفاوت تغییرات در دو گروه با هم مقایسه می‌شود. معیارهای ورود به مطالعه: بیمارانی که حداکثر 1 هفته از پذیرش آن‌ها در ICU می‌گذرد؛ سن 18 تا 60 سال؛ بیمارانی که قادر به حرکت دادن ارادی پای خود نباشند؛ نداشتن بیماری و آسیب اسکلتی عضلانی داخل و اطراف مچ پا؛ استفاده نکردن از تحریکات الکتریکی در ناحیه مچ پا در گذشته. معیارهای خروج از مطالعه: ایجاد حساسیت پوستی ناشی از تماس الکترودها در حین مداخلات؛ عدم تحمل به TENS حین انجام مداخلات

اطلاعات عمومی

نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2017010814333N64
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2017-01-20, ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
زمان‌بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2017-01-20, ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
فیض اله فروغی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 83 1821 4653
آدرس ایمیل
fforoughi@kums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت پژوهشی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2017-01-20, ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2017-02-19, ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی
تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی
عنوان علمی کارآزمایی
تأثیر و عدم تاثیر اضافه کردن تحریک الکتریکی از طریق پوست به تمرینات کششی بر تغیرات دامنه حرکتی مچ پا در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت های ویژه
عنوان عمومی کارآزمایی
تأثیر اضافه کردن تحریک الکتریکی از طریق پوست به تمرینات کششی بر تغیرات دامنه حرکتی مچ پا در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت های ویژه
هدف اصلی مطالعه
درمانی
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
معیارهای ورود به مطالعه: بیمارانی که حداکثر 1 هفته از پذیرش آن‌ها در ICU می‌گذرد؛ سن 18 تا 60 سال؛ بیمارانی که قادر به حرکت دادن ارادی پای خود نباشند؛ نداشتن بیماری و آسیب اسکلتی عضلانی داخل و اطراف مچ پا؛ استفاده نکردن از تحریکات الکتریکی در ناحیه مچ پا در گذشته. معیارهای خروج از مطالعه: ایجاد حساسیت پوستی ناشی از تماس الکترودها در حین مداخلات؛ عدم تحمل به TENS حین انجام مداخلات؛ توانایی حرکت دادن ارادی پاها در حین مداخلات
سن
از سن 18 ساله تا سن 60 ساله
جنسیت
هر دو
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 36
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
یک سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه
تصادفی سازی بر اساس بلوکی جایگشتی

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته اخلاق
آدرس خیابان
بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری
شهر
کرمانشاه
کد پستی
تاریخ تایید
2016-12-28, ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
کد کمیته اخلاق
kums.rec.1395.563

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
سکته
کد ICD-10
I63.9
توصیف کد ICD-10
Cerebral infarction, unspecified

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
میزان دورسی فلکشن مچ پا
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
ابتدای مطالعه، پایان مطالعه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
با استفاده از گونیامتر استاندارد

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
در گروه مداخله جریان TENS همراه با تمرینات کششی در ناحیه مچ پا اعمال می‌شود
طبقه بندی
رفتاری

2

شرح مداخله
در گروه کنترل تمرینات کششی در ناحیه مچ پا برای بیماران انجام می‌شود
طبقه بندی
غیره

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان های شهر کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
اصغر رستمی
آدرس خیابان
بلوار پرستار، بيمارستان امام رضا
شهر
کرمانشاه

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت پژوهشی
نام کامل فرد مسوول
کوروش حمزه ای
آدرس خیابان
بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری
شهر
کرمانشاه
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت پژوهشی
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
دکتر علی اکبر ویسی رایگان
موقعیت شغلی
دکترای پرستاری
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
شهر
کرمانشاه
کد پستی
تلفن
+98 83 3828 2101
فکس
ایمیل
visi_akbar@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام کامل فرد مسوول
اصغر رستمی
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
شهر
کرمانشاه
کد پستی
تلفن
+98 83 3828 2101
فکس
ایمیل
rostami.a@yahoo.com
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کد‌های استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی
در حال خواندن...