لطفا به صفحه سازمان بهداشت جهانی به آدرس www.who.int/ictrp مراجعه فرمایید.
مقررات و قوانین معین شده توسط پلتفرم ثبت کارآزمایی های بالینی سازمان بهداشت جهانی در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران جاری است.
در حال خواندن...