• خدمات این مرکز برای محققین و عموم مردم رایگان است.
  • جستجو در تمام محتویات این پایگاه برای تمام اعضای جامعه مجاز می باشد.
  • تمام محققین یا حمایت کننده های کارآزمایی بالینی میتوانند کارآزمایی بالینی های خود را در این مرکز ثبت نمایند.

كميته علمي:
كميته اي متشكل از محققين برجسته و بعضي سردبيران مجلات علوم پزشكي مسئوليت نظارت كلي در نحوه عملكرد مركز ثبت كارآزمايي هاي باليني ايران را خواهند داشت .

در حال خواندن...