شما می توانید در میان کلیه کارآزمایی هایی که ثبت آنها در مرکز ثبت تایید شده است به جستجو بپردازید. این جستجو به دو شکل امکانپذیر است:

جستجوی ساده : در این قسمت می توانید یک کلمه کامل از هر کجای پروتوکل کارآزمایی را جستجو کنید. همچنین در این قسمت شما می توانید عبارتهای جستجوی پیچیده را تایپ کنید.
جستجوی پیشرفته: در این قسمت امکان استفاده از ابزاری قرار داده شده است که به شما کمک می کند تا عبارات جستجوی پیچیده بسازید. در این عبارات از “AND”, “OR”, “NOT” استفده شده و امکان بکار بردن آن بر روی هر یک از فیلد های پروتوکل که در مرکز وارد شده است وجود دارد. لطفا مثال زیر را بدقت مطالعه نموده و "عبارت جستجویی" که از آن بدست آمده را مشاهده فرمایید.


در حال خواندن...