چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
هدف کلی از این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش های مبتنی بر خودمراقبتی بر کیفیّت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتريت در شهر اهواز سال 1396 می باشد.
طراحی
روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت خوشه ای بود، در ابتدا شهر اهواز به 4 منطقه جغرافيايي با جمعيت زنان میانسال تقريبا مساوي تقسيم شده و در هر منطقه دو مرکز (گروه مداخله وگروه كنترل ) و در هرمرکز مجموعا 22نفر به طور تصادفي انتخاب شدند. برنامه مداخله آموزشي در طول يك دوره 2 ماهه برای گروه مداخله انجام گرفت.
نحوه و محل انجام مطالعه
این مداخله آموزشی شامل 4 جلسه مشاوره حضوری، هر جلسه به مدت 15 دقیقه در مدت یک ماه و چهار جلسه پیگیری (هفته های 8-5) پس از شروع جلسات مشاوره برای گروه مداخله بود. جلسه اول مشاوره شامل تکمیل فرم پرسش نامه برای هر فرد، تعیین وضعیت تندرستی فرد بود. جلسه دوم شامل بحث و گفت و گو گروهی بین شرکت کنندگان در مطالعه و بیان نظر هر کدام در خصوص اینکه ایا داشتن فعالیت فیزیکی مفید است یا خیر پرداخته شد تا در این جلسه هر کدام از شرکت کنندگان به تعادلی در تصمیم گیری و همین طور خودکارامدی درک شده ای برسند. جلسه سوم مشاوره، محقق با نمایش فیلم های آموزشی سطح تفکر و میزان آمادگی برای تغییر شرکت کنندگان در مداخله را ارزیابی کرد. جلسه چهارم به میزان دست یابی به هدف های سه جلسه قبل پرداخته شد .
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
زنان 59- 30 سال، داشتن سواد خواندن و نوشتن ، عدم ابتلا به بیماری های مزمن از قبیل بیمار های قلبی – عروقی، بیماری هایی تنفسی و بیماری هایی که داشتن فعالیت فیزیکی در آنها منع شده است و منع حرکتی ، باردار نبودن ، عدم وجود بیماری های خاص و نداشتن سابقه حوادث حاد منجر به بروز مشکل روحی و جسمی طی یک ماه گذشته (تصادف ، فوت فامیل و .....) و رضایت شرکت در طرح پژوهشی بود معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه در هر زمان از پژوهش و عدم حضور در مراحل مختلف پژوهش (ارزیابیهای پیش آموزش، پس آموزش و جلسات آموزشی) بود.
گروه‌های مداخله
تأثیر آموزش های مبتنی بر خودمراقبتی بر کیفیّت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتريت
متغیرهای پیامد اصلی
بهبود کیفیت زندگی در بیماران استئوآرتریت

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی
نام اختصاری
اطلاعات ثبت در مرکز
شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20160418027449N3
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 2019-02-14, ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
زمان‌بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی: 2019-02-14, ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
تعداد بروز رسانی‌ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2019-02-14, ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
اطلاعات تماس ثبت کننده
نام
طیبه رخشانی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کشور
جمهوری اسلامی ایران
تلفن
+98 372510015
آدرس ایمیل
trakhshani@sums.ac.ir
وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی
تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2018-01-21, ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2018-04-07, ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
2018-01-21, ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
2018-04-14, ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
تاریخ خاتمه کارآزمایی
2018-04-14, ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
عنوان علمی کارآزمایی
تأثیر آموزش های مبتنی بر خودمراقبتی بر کیفیّت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت در شهر اهواز سال 1396
عنوان عمومی کارآزمایی
تأثیر آموزش بر خودمراقبتی بر کیفیّت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت در شهر اهواز سال 1396
هدف اصلی مطالعه
پیشگیری
شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه
شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
ساكن شهر اهواز داراي بيماري استئوآرتريت اوليه بر اساس معيارهاي انجمن كالج روماتولوژیک امریکا سن افراد زير 70 سال داشتن رضايت براي شركت در مطالعه
شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:
انصراف از شرکت در مطالعه عدم شرکت در جلسه آموزشی
سن
تا سن 70 ساله
جنسیت
مونث
فاز مطالعه
مصداق ندارد
گروه‌های کور شده در مطالعه
اطلاعات موجود نیست
حجم نمونه کل
حجم نمونه پیش‌بینی شده: 240
حجم نمونه تحقق یافته: 240
تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
تعداد نمونه ها طبق فرمول پوکاک120تعیین شد. نمونه گیری به صورت تصادفی - سهمیه ای انجام گرفت.پس از انجام نمونه گیری،نمونه ها با استفاده از جدول اعداد تصادفی کامپیوتری به دو گروه مساوی شاهد وآزمایش تخصیص یافتند . اعداد تصادفی این روش با نرم افزار RAS تولید شد.
کور سازی (به نظر محقق)
کور نشده است
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
ندارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موارد دیگر
سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس خیابان
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸
تاریخ تایید
2018-01-15, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
کد کمیته اخلاق
IR.SUMS.REC.1396.160

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
استئوآرتریت
کد ICD-10
M19.91
توصیف کد ICD-10
Primary osteoarthritis, unspecified site

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
کیفیت زندگی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از شروع مداخله و پایان هفته 8
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: افراد در ۴ جلسه آموزشی ، با استفاده از سی دی آموزشی و آموزش عملی ، نرمش های درمانی و تهیه پمفلت ، آموزش مختصری جهت راهنمایی بیمار در منزل را دریافت کردند .
طبقه بندی
پیشگیری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
مراکز بهداشتی اهواز
نام کامل فرد مسوول
طیبه رخشانی
آدرس خیابان
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸
تلفن
+98 71 3230 5410
ایمیل
gsia@sums.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
طیبه رخشانی
آدرس خیابان
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-طبقه هفتم-معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژکش شیراز
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸
تلفن
+98 71 3230 5410
ایمیل
gsia@sums.ac.ir
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارحی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نام کامل فرد مسوول
فریده امیری نژاد
موقعیت شغلی
دانشجو
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
بهداشت عمومی
آدرس خیابان
اهواز-خیابان گلستان-دانشگاه علوم پزشکی اهواز
شهر
اهواز
استان
فارس
کد پستی
15794-61357
تلفن
+98 61 3333 9194
ایمیل
amirinezhadf@gmail.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام کامل فرد مسوول
طیبه رخشانی
موقعیت شغلی
استادیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهر
شیراز
استان
فارس
کد پستی
۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸
تلفن
+98 71332305410
ایمیل
trakhshani@gmail.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نام کامل فرد مسوول
فریده امیری نژاد
موقعیت شغلی
دانشجو
آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آموزش بهداشت
آدرس خیابان
اهواز-خیابان گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شهر
اهواز
استان
خوزستان
کد پستی
15794-61357
تلفن
+98 61 3333 9194
ایمیل
amirinezhadf@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
پروتکل مطالعه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
نقشه آنالیز آماری
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد
گزارش مطالعه بالینی
مصداق ندارد
کد‌های استفاده شده در آنالیز
مصداق ندارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصداق ندارد
عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند
هر گونه تغییر یا آنالیز در فایل داده ها نیازمند هماهنگی با مسئول طرح است.
بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند
یکسال پس از انتشار مقاله
کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند
پژوهشگران و محققین
به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است
فقط برای پژوهشگران و محققین قابل استفاده است
برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود
فرد مسئول-دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی شیراز
یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می‌کند
ابتدا به صورت ایمیل درخواست را ارسال نمایند در صورت عدم پاسخگویی با فرد پاسخگو تماس گیرند
سایر توضیحات
در حال خواندن...