فقط ۱۰،۰۰۰ نتیجه اول در فایل ذخیره خواهند شد.
گزینه‌ای انتخاب نشده است. از چک‌باکس‌ها استفاده کنید تا نتایج دلخواه را انتخاب کنید.
نمایش 1 تا 1 از 1 نتیجه.
 
{{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountPage }} گزینه در این صفحه انتخاب شده، {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل {{ selectedCountTotal }} گزینه در کل
هدف ازمطالعه: بررسی زمان دست یابی به بهبود بالینی در صورت تجویز ایندومتاسین در پنومونی با شدت متوسط ناشی از کرونا 19 در مقایسه با گروه کنترل طراحی: کارازمایی بالینی ،یک سویه کور ، فاز 3 بروی 60 بیمار , برای تصادفی سازی از جدول اعداد تصادفی استفاده شد نحوه و محل انجام مطالعه: این مطالعه در دو بیمارستان نور و امین در شهر اصفهان بروی بیماران مبتلا به پنومونی با شدت متوسط ناشی از کوید 19 انجام میشود. شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود: شرط ورود افراد 18 تا 75 ساله مبتلا به پنومونی با شدت متوسط ناشی از کوید 19 که بیماری ایشان بر اساس شواهد سی تی اسکن یا تست پی سی ار اثبات شده است و فرم مشارکت در وطالعه را امضا نموده اند شرط عدم ورود کلیه افرادی که مصرف ایندومتاسین یا ترکیبات مشابه در انها ممنوع بوده یا احتمال ایجاد عوارض شدید در صورت مصرف آنها وجود دارد گروه‌های مداخله: بیماران دارای شرایط ورود به مطالعه در گروه مداخله علاوه بر درمان معمول تحت درمان روزانه با قرص ایندومتاسین 75 میلی گرم آهسته رهش برای 5 روز متوالی قرار می گیرند.در گروه کنترل نیز پلاسبو به درمان معمول عفونت کوید 19 اضافه می شود. متغیرهای پیامد اصلی: اندازه گیری زمان دستیابی به بهبود کلینیکی میزان بستری مجدد در طی 14 روز از ترخیص مدت زمان تا انجام اینتوباسیون میزان اینتوباسیون میزان بقا 28 روزه میزان عوارض دارویی ناشی از ایندومتاسین
IRCTID: IRCT20200427047215N1
  1. ارزیابی اثرات داروی گیاهی دینول در بهبودی بیماران مبتلا به کوید - 19
  2. بررسی اثر اضافه نمودن ملاتونین به درمان معمول بروی نتایج درمانی و کیفیت خواب بیماران کوید 19
  3. ا‎ثربخشی و ایمنی تالیدومید در پنومونی با شدت متوسط ناشی از COVID19:یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
  4. ارزیابی تاثیر تالیدوماید در پنومونی متوسط ناشی از کووید-19
  5. بررسی تاثیر شربت گیاهی بر پیامدهای بالینی بیماران بستری مبتلا به کووید-19 با شدت متوسط تا شدید
  6. بررسی تأثیر گاباپنتین و ترکیب مونته لوکاست + گاباپنتین در مقایسه با دکسترومتورفان در بهبود سرفه بیماران با پنومونی کووید-19
  7. بررسی اثرات لیزر اکوپانکچر در کنترل بیماران کرونا(کوید 19) بستری پیش از ICU ، درمقایسه با درمانهای رایج
  8. مقایسه اثربخشی و ایمنی رژیم ترکیبی ( آتازاناویر/ریتوناویر) / هیدروکسی کلروکین با کلترا (لوپیناویر/ریتوناویر) / هیدروکسی کلروکین در بیماران کووید-19 بستری شده با شدت متوسط، مطالعه دوسو کور تصادفی شده
  9. مطالعه کارآزمایی بالینی 2 سو کور تعیین اثربخشی فراورده هومیوپاتی ایپکاک (Ipecac) در کنترل تظاهرات بالینی بیماری کووید-19
  10. اثر فینگولیمود در درمان طوفان سیتوکینی ناشی از کروناویروس
در حال خواندن...